Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه حافظه کوتاه مدت و بلند مدت در انواع نارساخوانی سطحی و عمیق در کودکان دبستان شهر تهران

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 17 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : حافظه، نارساخوان، حافظه کوتاه‌مدت، کودکان، اطلاعات، گروه نارساخوان سطحی و عمیق، حافظه بلندمدت، کودکان نارساخوان، مراکز اختلالات یادگیری، دانش‌آموزان

هدف این تحقیق، فراهم آوردن اطلاعات در مورد حافظه کودکان نارساخوان جهت اطلاع رسانی به مدارس عادی و مراکز اختلالات یادگیری و پیش دبستانی، برای آگاهی از عملکرد این کودکان و اجرای برنامه های مناسب، به منظور کاهش مشکلات خواندن آنها می باشد. بدین منظور کلیه دانش آموزانی که به مراکز اختلالات یادگیری شماره 1 و 2 شهر تهران مراجعه کرده و بر اساس ارزیابی های متخصصان این مراکز، نارساخوان تشخیص داده شده بودند، به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب گردیدند. پس از آن، گروه دانش آموزان عادی با روش همتا کردن نمونه ها، از مناطق 20 گانه آموزش و پرورش شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس آزمون حافظه کوتاه مدت و بلند مدت برای هر یک از دانش آموزان اجرا شد. نتایج نشان داد که بین حافظه کوتاه مدت دو گروه نارساخوان سطحی و عمیق تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد، ولی هر دو گروه با گروه عادی تفاوت معناداری نشان دادند. بین حافظه بلند مدت هر سه گروه نیز تفاوت مشاهده شد.

خلاصه ماشینی: "برای تجزیه‌وتحلیل هریک از متغیرهای وابستهء پژوهش‌ (حافظه کوتاه‌مدت مستقیم،حافظه کوتاه‌مدت معکوس،حافظهء بلندمدت FR(-free recall) یا بازخوانی آزاد،حافظهء بلند مدت CR1(-cued recall) یا بازخوانی با نشانهء ادراکی و حافظهء بلندمدت CR2 یا بازخوانی با نشانه‌های معنایی)از تحلیل‌ واریانس با طرح زیر به طور جداگانه استفاده شده است:3(گروه: نارساخوانی عمیق/نارساخوانی سطحی/عادی) 5x (سطح:1،2، 3،4،5) 2x (جنس:مذکر،مؤنث) جامعه مورد پژوهش این تحقیق،همه کودکان دبستانی‌ نارساخوان شهرت هران می‌باشند. نتایج داده‌ها نشان می‌دهد که فقط تفاوت بین میانگین‌های‌ نمودار 1-میانگین حافظه کوتاه‌مدت معکوس برحسب گروه و پایه تحصیلی جدول 2-مقایسه‌های چندگانه حافظه بلندمدت Dependent Variable Sheffe:(CR1) (*)معنی‌داری در سطح 05/0 (**)01/0 (***)001/0 حافظه کوتاه‌مدت معکوس دانش‌آموزان پایه اول و چهارم و اول و پنجم(05/0-> P )معنی‌دار است و بین میانگین حافظه کوتاه‌مدت‌ معکوس در سایر پایه‌های تحصیلی تفاوتی وجود ندارد. نتایج این‌ تحقیق نشان می‌دهد که بین کودکان نارساخوان سطحی و عمیق‌ از نظر حافظه بلندمدت FR (بازخوانی آزاد)تفاوت معنی‌داری‌ دیده نمی‌شود،ولی دو گروه نارساخوان با گروه عادی تفاوت‌ معناداری دارند. گرچه تاکنون برای ارزیابی حافظه بلندمدت‌ کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری(از جمله نارساخوان‌ها)، آزمونی به کار نرفته است،این پژوهش نشان داد که این کودکان‌ علاوه بر حافظه کوتاه‌مدت در حافظه بلندمدت نیز با کودکان‌ عادی تفاوت معنی‌دار دارند. ضمنا این پژوهش نشان داد که در آزمون سرنخ‌های ادراکی‌ که به هرسه گروه داده شد،بین گروه نارساخوان سطحی و عمیق‌ تفاوت معنی‌داری دیده شد؛بدین‌معنا که کودکان نارساخوان‌ سطحی،همانند کودکان عادی تعداد بیشتری از تصاویر را به یاد آوردند،ولی سرنخ‌های ادراکی نتوانست به همین میزان برای‌ کودکان نارساخوان عمیق مؤثر واقع گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.