Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نویسنده:

علمی-ترویجی (9 صفحه - از 44 تا 52)

کلیدواژه ها : پیشرفت تحصیلی ،جنس ،سبک تفکر ،رویکرد یادگیری

کلید واژه های ماشینی : رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی ،رویکردهای یادگیری ،سبک‌های تفکر ،تفکر و رویکردهای یادگیری ،سبک‌های تفکر و رویکردهای یادگیری ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،رویکرد یادگیری عمیق ،رویکرد یادگیری سطحی با پیشرفت ،رویکرد یادگیری عمیق با پیشرفت ،پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ،متغیر ،ژانگ ،قضایی ،رابطه ،سبک‌های تفکر قانونی ،جنس ،پیشرفت تحصیلی رابطه منفی ،بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،متغیر رویکرد یادگیری ،سبک‌های تفکر اجرایی ،رویکرد سطحی رابطه مثبت ،پرسشنامه ،متغیرهای سبکهای تفکر ،متغیرهای پیشرفت تحصیلی ،محافظه‌کار ،رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی ،سبک‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی ،یادگیری عمیق و سبک‌های ،نقش عوامل درون‌فردی سبک‌های تفکر

هدف: هدف این تحقیق، بررسی وجود رابطه بین سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. روش: پرسشنامه های سبک های تفکر و فرآیند مطالعه بر روی 398 آزمودنی (203 پسر و 195 دختر) اجرا شد. برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، میانگین کل نمرات افراد از طریق دانشگاه، جمع آوری گردید. سپس نقش تفاوت های جنسی بر سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری، و همچنین روابط بین متغیرها به ترتیب از طریق آزمون t برای گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بررسی شد. یافته ها: دو جنس در متغیرهای پیشرفت تحصیلی، سبک های تفکر قانونی، قضایی، سلسله مراتبی، درونی، بیرونی و رویکرد سطحی تفاوت معنی دار داشتند. همچنین سبک های تفکر قانونی، قضایی، آزاداندیش، سلسله مراتبی، بیرونی و رویکرد یادگیری عمیق با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار و سبک های تفکر اجرایی، جزیی، محافظه کار و رویکرد یادگیری سطحی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی دار داشتند. سبک های تفکر قانونی، قضایی، آزاد اندیش، سلسله مراتبی و بیرونی با رویکرد یادگیری عمیق و سبک های تفکر اجرایی، جزیی، محافظه کار و الیگارشی با رویکرد سطحی رابطه مثبت و معنی دار نشان داد. از متغیر سبک های تفکر، پنج سطح و از متغیر رویکردهای یادگیری، هر دو سطح در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان سهیم بودند. نتیجه گیری: توجه به نقش عوامل درون فردی سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری در مطالعات مربوط به پیشرفت تحصیلی اهمیت خاصی دارد.

خلاصه ماشینی:

"رابطه سبک‌های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان هدف:هدف این تحقیق،بررسی وجود رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکردهای یادگیری با سبک‌های تفکر قانونی،قضایی،آزاداندیش،سلسله مراتبی،بیرونی و رویکرد یادگیری عمیق با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی‌دار و سبک‌های تفکر اجرایی،جزیی،محافظه‌کار و رویکرد یادگیری سطحی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی‌دار داشتند. قضایی،آزاد اندیش،سلسله مراتبی و بیرونی با رویکرد یادگیری عمیق و سبک‌های تفکر اجرایی، جزیی،محافظه‌کار و الیگارشی با رویکرد سطحی رابطه مثبت و معنی‌دار نشان داد. تفکر و رویکردهای یادگیری در مطالعات مربوط به پیشرفت تحصیلی اهمیت خاصی دارد. محققان نقش سبک‌های تفکر در پیشرفت تحصیلی را در رابطه بین سبک‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی نشان داد که سبک‌ تحصیلی در دانشجویان چینی نشان داد که سبک تفکر اجرایی با مطالعه رابطه بین سبک‌های تفکر و پیشرفت تحصیلی در جنس در رویکردهای یادگیری و سبک‌های تفکر است. پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی‌دار،و سبکهای تفکر طریق متغیرهای سبکهای تفکر و رویکردهای یادگیری همان طور که جدول 3 نشان می‌دهد،در گام اول،متغیر این دو متغیر با هم 24 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را این چهار متغیر با هم 2/29 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را و رویکرد یادگیری عمیق با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و یادگیری سطحی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنی‌دار دارد. بیرونی با رویکرد یادگیری عمیق و سبک‌های تفکر اجرایی، یافته این پژوهش درباره تفاوت معنی‌دار پیشرفت تحصیلی بین دو منفی بین رویکرد یادگیری سطحی با پیشرفت تحصیلی،و نتایج‌ نتایج پژوهش حاضر درباره رابطه بین رویکردهای یادگیری و افراد دارای رویکرد عمیق تمایل به استفاده از سبک‌های تفکر"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.