Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 30 علمی-ترویجی (9 صفحه - از 44 تا 52)

کلیدواژه ها : سبک تفکر ،رویکرد یادگیری ،جنس ،پیشرفت تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،رویکردهای یادگیری ،یادگیری با پیشرفت تحصیلی ،رویکردهای یادگیری با پیشرفت ،سبک‌های تفکر ،رویکرد یادگیری عمیق ،تفکر و رویکردهای یادگیری ،تحصیلی ،الیگارشی با رویکرد سطحی ،سبک‌های تفکر و رویکردهای یادگیری ،یادگیری سطحی با پیشرفت ،پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ،سطحی با پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی رابطه منفی ،یادگیری عمیق با پیشرفت ،رویکرد سطحی رابطه مثبت ،سبک‌های تفکر قانونی ،جنس در متغیرهای پیشرفت ،رویکرد یادگیری سطحی ،سبک‌های تفکر اجرایی ،پیشرفت تحصیلی رابطه ،ژانگ ،درصد از واریانس پیشرفت ،رویکردهای یادگیری در مطالعات ،رویکرد سطحی ،متغیرهای پیشرفت تحصیلی ،تحصیلی دانشجویان ،متغیرهای سبکهای تفکر ،قضایی

هدف: هدف این تحقیق، بررسی وجود رابطه بین سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. روش: پرسشنامه های سبک های تفکر و فرآیند مطالعه بر روی 398 آزمودنی (203 پسر و 195 دختر) اجرا شد. برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، میانگین کل نمرات افراد از طریق دانشگاه، جمع آوری گردید. سپس نقش تفاوت های جنسی بر سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری، و همچنین روابط بین متغیرها به ترتیب از طریق آزمون t برای گروه های مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بررسی شد. یافته ها: دو جنس در متغیرهای پیشرفت تحصیلی، سبک های تفکر قانونی، قضایی، سلسله مراتبی، درونی، بیرونی و رویکرد سطحی تفاوت معنی دار داشتند. همچنین سبک های تفکر قانونی، قضایی، آزاداندیش، سلسله مراتبی، بیرونی و رویکرد یادگیری عمیق با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار و سبک های تفکر اجرایی، جزیی، محافظه کار و رویکرد یادگیری سطحی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی دار داشتند. سبک های تفکر قانونی، قضایی، آزاد اندیش، سلسله مراتبی و بیرونی با رویکرد یادگیری عمیق و سبک های تفکر اجرایی، جزیی، محافظه کار و الیگارشی با رویکرد سطحی رابطه مثبت و معنی دار نشان داد. از متغیر سبک های تفکر، پنج سطح و از متغیر رویکردهای یادگیری، هر دو سطح در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان سهیم بودند. نتیجه گیری: توجه به نقش عوامل درون فردی سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری در مطالعات مربوط به پیشرفت تحصیلی اهمیت خاصی دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.