Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 27 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 173 تا 188)

کلید واژه های ماشینی : گلوتامین ،کراتین ،کاهش وزن ،دوره کاهش وزن حاد ،عملکرد ورزشی ،مصرف ،مصرف مکمل ،دوره کاهش وزن گلوتامین ،کراتین بر عملکرد ورزشی ،مکمل ،گروه کنترل متغیر عملکرد ورزشی ،عملکرد ورزشی کشتی‌گیر نخبه ،حالت اولیه گلوتامین و کراتین ،برگشت به حالت اولیه ،مصرف مکمل گلوتامین و کراتین ،مکمل گلوتامین ،آزمون ،تأثیر مصرف مکمل ،توان هوازی ،تحقیق تأثیر مصرف مکمل گلوتامین ،دوره برگشت به حالت اولیه ،کشتی‌گیر ،تحمل لاکتات ،تأثیر مصرف مکمل گلوتامین ،متغیر عملکرد ورزشی ،مصرف مکمل گلوتامین ،آستانه لاکتات و تحمل لاکتات ،متغیر ،متغیر تحمل لاکتات ،آستانه لاکتات

هدف این تحقیق تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران آزاد کار نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد بود . جامعه آماری را کشتی گیران نخبه تشکیل می دادند که 21 نفر از آنها به صورت داوطلب با میانگین سنی 50/2 + 23/22 سال ، وزن 40/9 + 75 کیلوگرم ، قد 50/5 + 170 سانتی متر 70/2 + 8/25 به عنوان نمونه آماری انتخاب و به سه گروه هفت نفره تقسیم شدند . ابتدا از آزمودنی های سه گروه آزمون های عملکرد ورزشی ، با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی و دستگاه نوار گردان برای مشخص کردن مقادیر پایه متغیرها به عمل آمد. گروه اول ، در دوره شش روزه کاهش وزن و پس از آن در دوره 16 ساعته برگشت به حالت اولیه ، مکمل گلوتامین و گروه سوم ، در دوره کاهش وزن گلوتامین و در دوره برگشت به حالت اولیه گلوتامین و کراتین مصرف کردند . برای تعیین تاثیر کاهش وزن و مصرف مکمل ها بر متغیرهای عملکرد ورزشی ،بار دیگر آزمون های عملکرد ورزشی به عمل آمد . برای تحلیل دادها از آزمون t وابسته ،آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج درون گروهی نشان داد در گروه کنترل متغیرهای عملکرد ورزشی کاهش یافتند. ولی این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود. در گروه گلوتامین نه تنها کاهش وجود نداشت، بلکه افزایش اندک اما غیر معنی داری نیز در تمامی متغیرها مشاهده شد. در گروه ترکیبی گلوتامین + کراتین در تمامی متغیرها افزایش وجود داشت که این افزایش در متغیر تحمل لاکتات معنی دار بود. مقایسه گروه ها تفاوت معنی داری بین دو گروه ترکیبی و کنترل را د رمتغیرهای توان هوازی و تحمل لاکتات نشان داد . به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد مصرف مکل های گلوتامین در دوره کاهش وزن حاد و گلوتامین و کراتین در دوره بازگشت به حالت اولیه می تواند تاثیرات سودمندی بر عملکرد ورزشی داشته باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.