Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسان تربیت بدنی عمومی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 10 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 89 تا 104)

کلیدواژه ها : تعهد سازمانی ،تحلیل‌رفتگی ،مدرسان تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : تعهد سازمانی ،تحلیل‌رفتگی ،تهی‌شدگی از ویژگی‌های شخصی ،مدرسان تربیت‌بدنی عمومی ،تعهد عاطفی ،تحلیل‌رفتگی مدرسان دانشگاه‌های آزاد ،مدرسان هیئت علمی ،هیئت علمی ،ویژگی‌های شخصی مدرسان حق‌التدریس ،جزء تعهد عاطفی ،تربیت‌بدنی عمومی دانشگاه‌های آزاد ،جزء تعهد عاطفی رابطهء ،گروه‌های مدرسان هیئت علمی ،فرسودگی عاطفی ،مدرسان تربیت‌بدنی ،تحلیل‌رفتگی و تعهد سازمانی ،مدرسان حق‌التدریس ،شخصی مدرسان هیئت علمی ،ویژگی‌های شخصی ،شدت تهی‌شدگی از ویژگی‌های ،تربیت‌بدنی عمومی ،حق‌التدریس ،شدت تهی شدن ،دانشگاه‌های آزاد ،اجزای فرسودگی عاطفی ،پرسشنامهء تعهد سازمانی ،دانشگاه‌های آزاد اسلامی ،ویژگی‌های شخصی مدرسان ،شخصی در مدرسان حق‌التدریس ،شخصی با جزء تعهد

هدف:بررسی ارتباط تعهد سازمانی و تحلیل‌رفتگی،در میان مدرسان تربیت بدنی‌ عمومی دانشگاه‌های آزاد کشور بوده است.اهداف اختصاصی این پژوهش،توصیف‌ وضعیت تعهد سازمانی و تحلیل‌رفتگی مدرسان دانشگاه‌های آزاد اسلامی به تفکیک‌ مدرسان هیئت علمی و مدرسان حق التدریس،مقایسهء تحلیل‌رفتگی و تعهد سازمانی در این دو گروه و همچنین رابطهء بین تعهد سازمانی و تحلیل‌رفتگی به‌طور مجزا در هریک از گروه‌های مدرسان هیئت علمی و حق التدریس و مقایسهء میزان ارتباط متغیرها در بین دو گروه بوده است. روش:روش پژوهش از نوع همبستگی است.جامعهء آماری پژوهش،مدرسان تربیت بدنی‌ عمومی 1 و 2 دانشگاه‌های آزاد اسلامی بودند.نمونهء آماری این پژوهش 399 نفر از 50 دانشگاه شامل 212 نفر هیئت علمی و 187 نفر از آنان حق التدریس بودند،که به صورت‌ خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع‌آوری داده‌ها،پرسشنامهء مشخصات فردی، پرسشنامهء تحلیل‌رفتگی مسلش(1996)با سه جزء فرسودگی عاطفی،کاهش عملکرد شخصی و تهی شدن از ویژگی‌های شخصی و پرسشنامهء تعهد سازمانی مایر و آلن(1991) با سه جزء تعهد عاطفی،تعهد هنجاری و تعهد پیوستگی بود.در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور سازمان دادن،خلاصه کردن و طبقه‌بندی نمرات خام و توصیف داده‌ها استفاده شد.تفاوت میانگین‌ها توسط تست تی مورد بررسی قرار گرفت.ضریب همبستگی‌ پیرسون در سطح(05/0- (a برای محاسبهء ضرایب همبستگی و Zr فیشر برای بررسی‌ معنادار بودن تفاوت میان ضرایب همبستگی استفاده شد. یافته‌ها:براساس یافته‌های پژوهش،فراوانی و شدت تهی شدن از ویژگی‌های شخصی‌ مدرسان هیئت علمی،با جزء تعهد عاطفی آنان رابطهء معنی‌دار دارند.فراوانی تهی شدن از ویژگی‌های شخصی مدرسان حق التدریس و جزء تعهد عاطفی و تعهد هنجاری ارتباط معنی‌دار دارند.میان شدت تهی شدن از ویژگی‌های شخصی با جزء تعهد عاطفی رابطهء معنی‌داری وجود دارد.میان رابطهء ما بین تعهد عاطفی و فراوانی فرسودگی عاطفی،و تعهد عاطفی و شدت تهی شدن از ویژگی‌های شخصی،در دو گروه هیئت علمی و حق التدریس‌ تفاوت معناداری مشاهده شد. نتیجه‌گیری:نتایج نشان می‌دهند که تعهد سازمانی مدرسان هیئت علمی بیش از مدرسان‌ حق التدریس می‌باشد.تنها جزء تعهد عاطفی می‌تواند پیشگویی برای تحلیل‌رفتگی‌ (تهی‌شدگی از ویژگی‌های شخصی)مدرسان باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.