Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب

نویسنده:

(3 صفحه - از 40 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : اوستا، شعر، راما، کتاب، خانقاه، تاریخ، درد، شاعر، غزل، زبان

خلاصه ماشینی:

"کتیبه‌ها و تاریخ با ویژگیهای کتیبه به عنوانسند،پاپیروس شناسی،پالئوگرافی،رمز نویسی،علممطالعه در فرامین و اسناد،مطالعه و بررسی اسامی خاص،نسب‌شناسی،هرالدیک(نشان‌شناسی)،اسناد و شواهدکتبی از آن رو در پژوهش تاریخی اهمیت دارند که خط ونوشته،فن یا وسیله‌ای به شمار می‌رود برای حفظ،نگاهداری و انتقال اندیشه و زبان،دستاورد این فنسرانجام به صورت سند کتبی متجلی می‌شود. در بخش دوم که مربوط است به برنامه‌های عملی ومراسم و نظامهای خانقاهی گرچه آثار بسیاری نوشته شدهاما آنچه در این بخش از آن غفلت شده،پیدایش خانقاههاو کیفیت پیدایش و سیر تحول آن در طول تاریخ استزیرا،با اینکه سلسله برنامه‌ها و نظامهای خانقاهی ومراسم و برنامه‌های عملی که در مسیر آنها حرکت مریدانو کیفیت سیروسلوک و رهروان مسلک تصوف معین ومشخص می‌شده و برای انجام دادن آنها،کانونهای(به تصویر صفحه مراجعه شود)خانقاهی به وجود آمده و دنبالۀ آن تا عصر حاضر هنوزهم ادامه دارد،تحقیقات کمتری در این باره صورت گرفتهاست. با این حال درمورد تاریخ خانقاهها و مراکز عبادی تصوف در زمانهایگذشته اثر مستقل و جامعی پدید نیامده و اگر سخنیراجع به خانقاهها و این گونه مراکز به میان آمده بیشتر درحاشیۀ مطالب دیگر و غیر کافی بوده است از این روکوشش آقای دکتر محسن کیانی را تا آنجا که من اطلاعدارم،شاید بتوان نخستین پژوهش مستقل در تاریخخانقاهها دانست که البته در حوزه خاص ایران اسلامیانجام گرفته است،و باز هم نیازمند پژوهشهای جامعیهستیم که پیدایش و تاریخ موجودیت مراکز صوفیان وخانقاهها را در کل جامعه اسلامی و بلکه در کل جهانمورد بررسی و ارزیابی قرار دهد،با این همه کوششایشان در بخشی از این حوزه وسیع اسلامی بسیار ارزندهو قابل تقدیر است."

صفحه:
از 40 تا 42