Skip to main content
فهرست مقالات

تهاجم فرهنگی و وضعیت تفکر

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(12 صفحه - از 5 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : فلسفه، دین، تفکر، فرهنگی، غرب، اسلامی، سیاسی، ترجمه، فیلسوف، تهاجم فرهنگی

خلاصه ماشینی: "کیهان فرهنگی:چه بخشهایی از فلسفهء ما باید حفظ بشود و چه قسمتهایی ضروری‌ است تحول پیدا کند؟ دکتر دینانی:بسیاری از اشخاص هم‌صدا با کیهان‌ فرهنگی می‌پرسند،چه بخش‌هایی از فلسفه اسلامی‌ است که امروز باید حذف شود و دیگر جایی برای بحث و بررسی در مورد آن باقی نمانده است؟پرواضح است که‌ منظور سؤال کننده این است که مباحث مربوط به طبیعیات‌ در فلسفه اسلامی با پیشرفت شگفت‌انگیزی که در علم فیزیک صورت گرفته دیگر محلی از اعراب ندارد و باید به گورستان تاریخ سپرده شود ولی باید توجه داشت‌ که حکمای اسلامی مسایل طبیعت را در قلمرو فیض الهی‌ مورد توجه خود قرار می‌دهند و قلمرو فیض الهی هرگز قلمرو طبیعت را نفی نمی‌کند. منتها سخن بنده این است که‌ خواه ناخواه به طور پراکنده و برنامه‌ریزی نشده و حتی با هدفهای شوم استعماری ترجمهء متون انجام خواهد گرفت، پس چه بهتر که ما خود با تشخیص ضرورتها و به طور همه- جانبه به ترجمهء متون غربی برای ارتقاء سطح فرهنگی و آشنا شدن متفکران ما با جریانهای فرهنگ و مکاتب‌ فلسفی جدید این کار را کنیم،آن هم تحت نظارت‌ اساتید،یعنی هر ترجمه باید مورد بازبینی یک یا چند کارشناس علمی قرار گرفته و مواردی که لازم است، تعلیقه و توضیح و پانوشت اضافه شود."

صفحه:
از 5 تا 16