Skip to main content
فهرست مقالات

شعر و رندی

نویسنده:

(5 صفحه - از 32 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : رندی، شعر، حافظ، شاعر، زبان، زهد، شعر حافظ، عشق، زاهد، شعر و رندی، هوس، رندیحقیقت شعر در زبان حافظ، ظاهر، معنی، دین، مردم، صلاح، گدایی، زندگی، زبان شعر، سر پر هوس، شعر حافظ معانیدقیق شعر، رندی حافظ، سخن، حافظ رند، شعر حافظ در مقابل رندی، دنیا، سر پر هوس ظاهر، رندی و زهد، زهد رندان نو

خلاصه ماشینی: "اینها بهشت نمی‌خواهند،رضوان خدامی‌خواهند«و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم»و در تفسیر همین آیت است که فرمود: {S«دولت آنست که بی خون دل آید به کنار#ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست»S}با توجه به آنچه گفته شد اکنون می‌توان پرسید رندیچیست؟حافظ رندی را در مقابل نفاق و زرق آورده است: {S«نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ#طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد»S}نفاق کدورت خاطر و کوردلی و محدودیتدر حصار ظاهربینی و محرومیت از درک محبتو مهجوری از حق و با خود در نزاع و کشمکش بودن است: {S«در خرقه از این بیش منافق نتوان بود#بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم»S}رندی نه با نفاق می‌سازد و نه با سلامت جوییو عافیت طلبی جمع می‌شود: {Sعافیت می‌طلبد خاطرم ار بگذارند#غمزه شوخش و هم طره طرار دگرS}{Sصحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل#جانب عشق عزیز است فرو مگذارشS}{Sپارسایی و سلامت هوسم بود ولی#شیوه‌ای می‌کند آن نرگس فتان که مپرسS}{Sعافیت چشم مدار از من بیگانه پرست#که دم از خدمت رندان زده‌ام تا هستمS}{Sغلام همت آن رند عافیت سوزم#که در گدا صفتی کیمیاگری داندS}و شاعر به یاد دارد که در عهد خود،سپردن راه رندیو عشق را به ع هده گرفته است: {S«روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق#شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریمS}پس رندی در مقابل نفاق است و با عافیت‌طلبی جمعنمی‌شود."

صفحه:
از 32 تا 36