Skip to main content
فهرست مقالات

جزیره سرگردانی

نویسنده:

(4 صفحه - از 24 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : رمان، زن، مبارزان، جزیرۀ سرگردانی، هستی، مبارزه، مرد، ترنج، سیاسی، عشرت، مراد، آب، رمزی، درخت، نور، توران خانم، گنجور، عشرت دست توران، عشرت خانم، خانوادۀ، مردم، مبارزۀ سیاسی، سر به‌سر عشرت خانم، خانۀ توران خانم، کار سیاسی، کتاب، خانم توران نوریان، ایران، توران خانم و هستی، مبارزۀ مسلحانه

خلاصه ماشینی: "مبارزه‌های سیاسی گروهها در آن زمان آن طور که دربواقعیت بوده و به گونه‌ای که در رمان بازتاب یافته[به گونۀبریده بریده یا خاطره‌ای یا روایتی]در اینجا چندان موردنظر نگارندۀ این سطور نیست و افزوده بر آن،این خط&%10616FYKG106G% سیر مبارزاتی در رمان خوب پرورده نشده و به گزارشنامه بیشتر شبیه است تا به داستان. چطور ممکن است شخصی مانند سلیم با دختری کهدوست دارد این طور حرف بزند و با زبانی سراسرمستعار و ملمع و ساختگی ادای مقصود کند؟مگراینکه گمان بریم نویسنده می‌خواهد زیر آب اعتبار سلیمرا-که به خودی خود از شخصیتهای جذاب رمان است-بزند و او را به استهزا گیرد و البته با بیانی از این دستنیز در این کار توفیق نمی‌یابد. این تحول عشرت و بازگشت او به خانۀ بومی بهخوبی در ساختار داستان با سیر تحول هستی-کهجاذبۀ رمان بیشتر بسته به وجود اوست-جوش خوردهو آن را به پیش برده است. از اینجمله است صحنۀ نماز و دعا خواندن توران خانم ومویۀ او بر مرگ فرزند و وصف رنج پیری او،صحنۀ حمامسونا رفتن عشرت و هستی و خانم فرخی[مادر سلیم]،توصیف کارها و خانه و آثار استاد مانی نقاش،وصففقر و محرومیت مردم«شهر حلب»،توصیف جامه‌ها وکارهای زنانه و بویژه صحنۀ جشن عید نوروز در خانۀآقای گنجور با حضور چند فرنگی که تجدد دروغین آندوره را خوب نشان می‌دهد:نخست توصیف حیاط خانه را می‌خوانیم:«آبالماسگون به استخر می‌ریخت و شتاب داشت. نیز می‌تواندپرنده‌ای در حال پرواز رو به چشم باز و تمام رخ سلیمبکشد که بالای سر ترنج قرار می‌دهد[پاسخ قبولیخواستگاری]یا طرحمبهمی از بدن خود درون ترنجبکشد[خواستگاری او از سلیم]زیرا که خود ترنجگویای این است که دختر نارنج و ترنج را در دل نهفته."

صفحه:
از 24 تا 27