Skip to main content
فهرست مقالات

شعر و زبان رمزی

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : رمز، شعر، سو، خیال، اسطوره، صورتهای، رمز شعری، شعر و زبان رمزی، ماهیت شعر اساس ماهیت کلمه، شاعر، حسی، نشانه، عقل، انسان، مجازی، ماهیت، ذهن، ماهیت اساسی رمز شعری، هستی، تخیلی، مبنای رمز شعری، انواع صورتهای خیال پیدا، ماهیت شعر، مرموز، مبنای، صور خیال، تفسیر، مبنای شعری رمز، شعر رمزی، جهان

خلاصه ماشینی: "رمز شعری چنان که وارد پافورد ( draW droffaP )می‌گوید در یک‌ زمان دربرگیرنده دو جهت است: نخست نظام مثالی عالم که جز توسط خیال ادراک نمی‌شود و دیگر آنچه که‌ استوانه تجارب مادی ما را تشکیل‌ می‌دهد و این تعارض جهتها به صورت‌ یک قالب دوگانه و دور از هم در شعر آشکار می‌گردد که پیوسته می‌کوشد تا جهت و صورتی یگانه به خود گیرد. (7) (به تصویر صفحه مراجعه شود) وجوه تفاوت و تشابه اسطوره،رمز و صورتهای خیال را نیز نباید از نظر دور داشت؛اسطوره به سبب وجود تصاویر آن که از مرز امور دنیوی‌ ( enadnumrepuS )می‌گذرد از مرز جدا می‌شود و آن نظام فرا دنیوی ناکجا آبادی است که رمز قدرت و گستردگی‌ نورافشانی در آن را ندارد و چنان که رمز را صورتهای سرشار و برانگیزنده‌ می‌سازند و نیز اسطوره آنگاه که توسط هسته‌ای از صورتهای رمزی به هم‌ پیوسته عمق و گستردگی می‌یابد، برخوردار از این سرشاری و انگیزش‌ می‌گردد. آمیختگی متقابل‌ تنوع و استحکام در شعر رمزی ما را به‌ این مسأله رهنمون می‌سازد که رمز از جهتی«در ذات خویش امری است‌ محدود و دربرگیرندهء علامتی که عموما نوعی مطابقه است و از جهت دیگر امری است گریزان و نامحدود که چون‌ مخاطب بخواهد آن را به روشنی بیان‌ کند،رازی در آن می‌یابد که از تفسیر و تبیین عقلی فراتر است». 12- milliW kruoY lladnit , eht ytaretiL lobmys , aibmuloC ytisrevinu sserp weN kruoY 5591, ."

صفحه:
از 90 تا 92