Skip to main content
فهرست مقالات

مولانا جلال الدین

نویسنده:

(3 صفحه - از 22 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : مولانا، مولانا جلال‌الدین، گولپینارلی، فرهنگ، فروزانفر، مولانا جلال، اثر سلطان ولد فرزند مولانا، بها، شمس، شهر

خلاصه ماشینی: "تاسال‌های اول قرن هفتم که ولادت مولانا است دوکسبیش از سایرین در این شهر مشتهر بودند،هر یک درجریانهای خاص فکری خود و یحتمل با مشربیجداگانه،یکی امام فخر رازی متکلم و فیلسوف کهکمابیش نظر به حکمت یونانی داشت و دیگر سلطانالعما بها ولد،که طریقت ایمانی. شهادت مجدالدین بغدادی-خلیفۀ نجم الدین کبریصاحب طریقت کبراویه که سلطان العلما نیز از اینطریقه بوده است-با سعایت شاگردان امام فخر،3زمینۀمخالفت را بیشتر آماده ساخت،چنان که بها ولد درمواعظ خود محمد خوارزمشاه و فخر رازی را یکجا موردانتقاد قرار می‌دهد و به دنیاپرستی اولی و حکمتدوستی دومی ایرادها دارد. » اما نظر استاد فروزانفر در این باره غیر از این استو مطابق مآخذی که ذکر می‌کند ملاقات این دو قلۀعرفان را تأیید می‌نماید:«توقف مولانا در دمشق ظاهرا بیش ازچهار سال که روایت کرده‌اند به طول نینجامیده،و مسلم است که مولانا کتاب هدایه فقه را در اینشهر خوانده و به صحبت محیی الدین هم نایلآمده است. تعجب در این است که برای انتشار یک مجلۀعلمی آن همه قوانین و آئین‌نامه و مقررات وضعگردیده است ولی برای انتشار یک کتاب فنی آن هم درسطح دانشگاه هیچ‌گونه قید و شرطی وجود ندارد،آیانباید لااقل در مورد انتشار واژه‌نامه از طرففرهنگستان ایران و دیگر مقامات صالحۀ علمی کشورنظارتی وجود داشته باشد؟ یک فرهنگ فنی،مرجع بسیاری از استادان،مهندسان،متخصصان و دانشجویان کشور می‌باشد وترویج یک واژۀ غلط و نارسا یا تعبیر نادرست،بویژهبرای دانشجویانی که برای رفع نیاز خود به آن مراجعهمی‌کنند،بسیار زیانبار است و خالی‌کردن ذهن آناناز این غلطآموزی و جایگزین کردن واژۀ درست به جایآن کاری بس دشوار می‌نماید و تردیدی نیست کهخطرات ناشی از ادامۀ این روش در تدوین و تنظیمفرهنگ لغات،بسیار زیاد است."

صفحه:
از 22 تا 24