Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی های روان سنجی پرسش نامه پاسخ های مقابله جوانان در بررسی افراد تحت درمان سرطان

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 47 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (12 صفحه - از 315 تا 326)

کلیدواژه ها : استرس ،سرطان ،بیماری مزمن ،نوجوانان ،مقابله ،دین ،فرهنگ ،اضطراب

کلید واژه های ماشینی : مقابله ،مقیاس ،اضطراب ،مقابله مذهبی ،CRI ،راهبرد مقابله متمرکز بر هیجان ،راه‌برد ،زیرمقیاس‌های CRI ،اجتناب ،پژوهش ،روایی سازه ،زیرمقیاس ،عامل ،حل مسأله ،مقیاس مقابله مذهبی ،مقابله متمرکز بر هیجان ،روایی ،نمره اضطراب با مقابله مذهبی ،بیماری ،راهبرد ،نمره ،مقابله متمرکز بر حل مسأله ،مقیاس CRI ،سازه ،مقیاس اصلی CRI ،هیجان ،پرسش‌نامه ،کودک ،همبستگی ،نوجوان

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة پاسخ‌‌های مقابله جوانان (CRI-Y) در افراد تحت درمان سرطان انجام شده است. بررسی اعتبار و ساختار مفهومی این پرسش‌نامه در بافت فرهنگی ایرانی، که نوعی از روایی سازه است، هدف اصلی این مطالعه است. افزون بر این، روایی همگرا و افتراقی که بخش‌‌‌های مهم دیگری از ویژگی‌های روان‌سنجی یک آزمون می‌باشد، ارزیابی شده است. روش: شرکت‌کنندگان این پژوهش 75 نفر از افراد دارای تشخیص پزشکی سرطان خون و مراجعه‌کننده به چندین مرکز سرطان شهر تهران بودند. برای گردآوری داده‌‌ها در کنار مقیاس CRI-Y یک مقیاس مقابله مذهبی نیز به‌کار برده شد. از مقیاس اضطراب صفت/حالت اسپیلبرگر برای ارزیابی اضطراب بهره گرفته شد. افزون بر این، یافته‌‌ها بر پایه چهارچوب‌های نظری و یافته‌های آزمایشی که نقش مقابله مذهبی و اهمیت مقابله اجتنابی را در بیماری‌های حاد و مزمن نوجوانان تعیین می‌کند تحلیل شد.یافته‌‌ها: تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی مقیاس CRI-Y، ساختار مقیاس اصلی CRI-Y را تکرار نکرد. تحلیل عاملی مؤلفه‌های اصلی این مقیاس چهار عامل را آشکار کرد. اعتبار این مقیاس‌ها، که به روش آلفای کرونباخ به‌دست آمد رضایت‌بخش بود. میانگین زیرمقیاس‌های CRI-Y نشان داد که نمونه مورد بررسی، هر دو نوع مقابله مسأله‌مدار و هیجان مدار را به‌کار می‌برند. مقابله مذهبی به طور معنی‌داری با همه عوامل همبستگی داشت. نمرات اضطراب با عامل 1 و 2 مقیاس CRI-Y همبستگی منفی نشان داد، اما همبستگی با عامل 4 مقیاس CRI-Y مثبت و معنی‌دار بود. نمره‌‌های اضطراب با مقابله مذهبی همبستگی معکوس و معنی‌دار داشت.نتیجه‌گیری: زیرمقیاس‌های CRI-Y می‌توانند برای نشان دادن فعالیت‌های مقابله نوجوانان که به‌طور معنی‌داری بر اضطراب نوجوانان تأثیر می‌گذارد استفاده شوند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.