Skip to main content
فهرست مقالات

باورهای شبه سایکوتیک در گروهی از دانشجویان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 353 تا 358)

کلیدواژه ها : دانشجویان ،سلامت روانی ،باورهای شبه سایکوتیک ،: باورهای شبه سایکوتیک

کلید واژه های ماشینی : سلامت روان ،باور ،باورهای شبه‌سایکوتیک ،پزشکی ،GHQ ،تجربه‌های سایکوتیک در افراد عادی ،باورهای شبه سایکوتیک در گروهی ،پیترز ،PDI ،نمره ،به‌کمک پرسش‌نامه هذیان پیترز ،باورهای شبه‌سایکوتیک و میزان ابعاد ،پرسش‌نامه ،شبه‌سایکوتیک به‌کمک پرسش‌نامه هذیان پیترز ،پرسش ،بررسی باورهای شبه‌سایکوتیک به‌کمک پرسش‌نامه ،فراوانی باورهای شبه‌سایکوتیک ،نمره‌های پرسش‌نامه هذیان پیترز ،شیوع ،پرسش‌نامه سلامت عمومی ،روانپزشکی ،نمره مجموع PDI ،نمره‌های شاخص‌های پرسش‌نامه هذیان پیترز ،علایم سایکوتیک ،تجربه ،سنجش باورهای شبه‌سایکوتیک در گروهی ،باورهای شبه ،هذیان پیترز و پرسش‌نامه سلامت ،پرسش‌نامه هذیان پیترز و پرسش‌نامه ،باورهای شبه‌سایکوتیک و سلامت روان

هدف: نظر به اهمیت وجود برخی تجربه‌های سایکوتیک در افراد عادی و ارتباط آن با سلامت روان این بررسی با هدف سنجش باورهای شبه‌سایکوتیک در گروهی از دانشجویان علوم پزشکی به‌‌عنوان بخشی از جمعیت عمومی و بررسی ارتباط آن با سلامت روان انجام شده است.روش: این بررسی از نوع توصیفی- مقطعی است و در آن 150 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران که سابقه بیماری روانی مهمی در گذشته و حال نداشتند، به روش نمونه‌گیری در دسترس و به‌کمک پرسش‌نامه هذیان پیترز (PDI) و پرسش‌نامه سلامت عمومی (GHQ) بررسی شدند. داده‌ها به‌کمک ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون من- ویتنی تحلیل شدند. یافته‌ها: این بررسی نشان داد که به‌طور متوسط هر فرد 38/9 باور شبه‌سایکوتیک را گزارش کرده است (دامنه صفر تا 28 باور). فراوانی باورهای شبه‌سایکوتیک و میزان ابعاد آن رابطه معکوسی با سلامت روان داشت (05/0p< ).نتیجه‌گیری: در جمعیت دانشجویان، با وجود نبود بیماری مهم روانپزشکی، دامنه گسترده‌ای از باورهای شبه‌سایکوتیک دیده می‌شود و این باورها با سلامت روان ارتباط معکوس دارند.

خلاصه ماشینی:

"1- Peters Delusion Inventory 2- Peters3- Emmanuelle 4- Philippa5- Verdoux 6- Maurice-Tisons7- van Os 8- Altman9- Collins 10- Mundy11- Johns 12- Goldberg13- Hillier 14- Kolmogorov-Smirnov 15- Man-Whitney 16- skewness17- kurtosis یافته‌ها از 168 نفر دانشجویان سال سوم و چهارم رشته پزشکی، 150 نفر پرسش‌نامه را تکمیل کردند. جدول 1- فراوانی پاسخ مثبت به مواد پرسش‌نامه هذیان پیترز1(PDI) (5 پرسش شایع به ترتیب فراوانی) در آزمودنی‌ها (150n=) شماره پرسش متن پرسش فراوانی (%) 9 مردم طوری که به‌نظر می‌رسند نیستند 133 (7/88) 22 اعتقاد به تله‌پاتی 82 (7/54) 6 عقاید انتساب، حرف‌های دوپهلو 78 (52) 17 توانایی ویژه 73 (7/48) 18 وجود نیروی مرموز در جهان 56 (3/37) 1- Peters Delusion Inventory جدول 2- آمار توصیفی نمره‌های شاخص‌های پرسش‌نامه هذیان پیترز1 (PDI) در آزمودنی‌ها (150n=) شاخصPDI میانگین (انحراف معیار) میانه دامنه نمره مجموع 38/9 (6/5) 9 28-0 نمره میزان ناراحتی 39/22 (03/17) 17 98-1 نمره اشتغال ذهن 8/24 (4/16) 21 88-1 نمره اطمینان به افکار 7/31 (8/19) 30 101-1 1- Peters Delusion Inventory جدول 3– ضریب‌های همبستگی اسپیرمن بین نمره‌های پرسش‌نامه هذیان پیترز و پرسش‌نامه سلامت روان در آزمودنی‌ها (150n=) نمره PDI 1 وGHQ 2 مجموع (PDI) میزان ناراحتی (PDI) اشتغال ذهن (PDI) اطمینان به افکار ( PDI) مجموع (GHQ) اضطرابی (GHQ) جسمانی (GHQ) افسردگی (GHQ) عملکرد (GHQ) میزان ناراحتی (PDI) *** 890/0 اشتغال ذهن(PDI) *** 941/0 *** 921/0 اطمینان به افکار (PDI) *** 929/0 *** 836/0 *** 924/0 مجموع (GHQ) * 192/0 *** 309/0 * 165/0 103/0 اضطرابی(GHQ) *** 293/0 *** 375/0 ** 249/0 * 195/0 *** 788/0 جسمانی(GHQ) *** 286/0 *** 331/0 ** 244/0 * 190/0 *** 792/0 *** 548/0 افسردگی(GHQ) 042/0 136/0 037/0 022/0 *** 695/0 *** 453/0 *** 455/0 عملکرد (GHQ) 135/0 003/0- 107/0- 101/0- *** 463/0 ** 225/0 158/0 * 182/0 * p05/0>, ** p01/0>, *** p001/0>, 1- Peters Delusion Inventory, 2- General Health Questionnaire میانگین تمام نمره‌های مربوط به باورهای شبه‌سایکوتیک و سلامت روان در زنان بیشتر از مردان بود، اما تنها در نمره مجموع (05/0p<، 5 /2192U=)، نمره علایم جسمانی (01/0p<، 5/ 2141 U=) و نمره عملکرد (05/0p<، 2264U=) در GHQ تفاوت معنی‌دار دیده شد. برخی پژوهشگران نشان داده‌اند که وجود علایم سایکوتیک، احتمال ابتلای فرد را در آینده، نه‌تنها به سایکوز، 1- Lundberg 2- Cantor-Graae3- Joseph 4- Garety5- Hanssen 6- Pulton7- Caspi 8- Cannon9- Kendler 10- Thacker11- Walsh بلکه به اختلال‌های دیگری مانند افسردگی افزایش می‌دهد (وناس و وردو، 1999؛ چاپمن و چاپمن، 1994)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.