Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی بر مقدمه فرهنگ نمادها

نویسنده:

(4 صفحه - از 34 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : نماد، سرلات، سمبلیسم، مقدمۀ فرهنگ نمادها، نمادین، کتاب، هنر، یونگ، روان، Intro، جهان، انسان، زبان، تاریخی، Ibid، عناصر، اصلی، تفسیر، واقعیت، دیدگاه، واقعیت نمادنخستین عنوان اصلی، آهنگ مشترک، روان انسان، نویسندۀ نامداراسپانیایی، بخش سرلات، پرفسور سرلات، معنای نمادین، کلی، زمینه‌های تاریخ تمدن و هنر، مفهومی نمادین

خلاصه ماشینی: "سرلات در این بخش به خطایی آشکاردر نظریه‌های سمبلیسم اشاره می‌کند مبتنی بر اینکهگاه رویدادهای ناشناختنی که به ظاهر دارای هر دوجنبه تاریخی و نمادین هستند،اموری صرفا نمادینانگاشته می‌شوند که نخست به افسانه و سپس به تاریختبدیل شده‌اند،خطایی که در اعتراض بدان،بیشترپژوهشگران و محققان رشته‌های الهیات،معارفنهانگرایانه و خاورشناس به سخن درآمده‌اند و از جملهمرچاالیاده11در این زمینه می‌گوید:«نباید پنداشت کهداشتن مفهومی نمادین،از اعتبار مادی یا ارزش خاصیک پدیده یا یک رویداد می‌کاهد؛بلکه درستبرعکس،نمادین بودن ارزشی تازه بر پدیده‌ها ورویدادها می‌افزاید،بدون آنکه اعتبار تاریخی یا ارزشملزم و وجودی آنها را خدشه‌دار سازد. »12سخن الیاده به گونه‌ای آشکار وروشمند،تمایز میان تاریخی بودن و نمادین بودن رامهرانگیز اوحدی {UU}نگاهی بر مقدمۀ فرهنگ نمادها (به تصویر صفحه مراجعه شود)می‌نمایاند و نیز نشان می‌دهد که همواره پلی وجود داردکه می‌تواند این دو واقعیت را به صورت آمیزه یا ترکیبیکیهانی به هم پیوند دهد. بر بنیاد قانونتطابق‌ها-که سرچشمۀ کل سمبلیسم به شمار می‌رود-تمامی اشیا و پدیده‌ها دارای اصلی فراطبیعی هستند؛اصلی که مبدأ و هستۀ واقعی آنهاست و هر شیء یا هرپدیده،به شیوۀ خاص و برمبنای مراتب هستی خویشآن اصل را ترجمه و تفسیر می‌کند؛به گونه‌ای که تمامیپدیده‌های هستی در یک هماهنگی کلی و جهانی باهم ارتباط و پیوند می‌یابند و این هماهنگی فراگیر،درچهره‌ها و نموده‌هایی متعدد،وحدت بنیادین خود را بازمی‌نماید. 26 سمبلیسم در مغرب زمین مسألۀ دیگری که سرلات تحت عنوان«سمبلیسمدر مغرب زمین»بدان می‌پردازد،جایگاه پیدایشنمادهاست:بر بنیاد مطالعات او نخستین آگاهی انساناز دوگانگی‌های مادی و معنوی،طبیعی و فرهنگیجهان از سرزمین مصر آغاز شد؛27اگرچه نویسندگانیچون کراپه28،تمدن‌های گوناگون بین النهرین،از جملهتمدن بابل(روزگار حمورابی-دو هزار سال پیش ازمیلاد مسیح)را نیز از گونۀ تمدن‌های اسطوره‌سازمی‌دانند،پژوهشگران دیگر در مجموع برآنند کهملت‌های گوناگون از جمله سوریان،فنیقیان،یونانیان،سرخ‌پوستان بدوی،همه در تشکیل نظاماسطوره‌شناسی سهیم بوده‌اند و آنچه می‌توان در اینزمینه گفت اینکه آنان،تمامی تمثیل‌ها و نمادهایادبی یا منطقی را در غرب،جویبارهایی می‌دانند کهآبشخور یا سرچشمۀ نهانی آن مشرق زمین بودهاست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.