Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 125 تا 152)

کلیدواژه ها : اندازه دولت ،تمرکز زدایی مالی ،عدم توازن عمودی ،دولت جمعی ،دولت استانی

کلید واژه های ماشینی : دولت ،اندازۀ دولت ،بودجۀ ،استانی ،زدایی مالی ،تمرکززدایی مالی ،بخش عمومی و بودجۀ عمومی ،سیاسی ،درآمد ،اندازۀ دولت استانی ،عدم توازن عمودی ،اندازۀ دولت جمعی ،زدایی مالی و اندازه ،تمرکززدایی مالی و اندازۀ ،رابطۀ میان تمرکززدایی مالی ،رابطۀ تمرکززدایی مالی ،متغیر ،تمرکززدایی سیاسی ،تمرکززدایی مالی مخارج ،بودجۀ عمومی ،رابطۀ ،دولت ملی ،کارایی ،ملی ،بررسی رابطه تمرکز زدایی مالی ،رابطۀ تمرکززدایی مالی مخارج ،بررسی رابطۀ تمرکززدایی مالی ،عدم توازن عمودی اندازۀ دولت ،اقتصادی ،بخش عمومی

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج رابطۀ تمرکززدایی مالی و اندازۀ دولت استانی ابتدا،نتایج کمی رابطۀ میان تمرکززدایی و اندازۀ دولت استانی در دو بعد بخش عمومی و بودجۀعمومی ارائه می‌شود: &%02624AEPG026G% گاز از تولید ناخالص ملی(به عنوان مهمترین عامل تأمین درآمد دولت در اقتصاد کشورهای صادرکنندۀنفت)و شهرنشینی(به عنوان متغیر جانشین برای تأثیر افزایش کنشهای متقابل،آموزش،بهداشت و نیزتأمین اجتماعی بر اندازۀ دولت)در مدل وارد می‌شوند. نظر به اینکه روند تمرکززدایی مالی مخارج از منظر بودجۀ استانی در ایران برخلاف اهداف قوانینمصوب(قانون اساسی،قوانین برنامه‌های توسعه و اهداف مندرج در قانون شوراهای اسلامی)روندینزولی داشته است،بنابراین،رابطۀ منفی میان آنها بر مبنای تمرکزگرایی مالی مخارج(به مفهوم افزایشسهم دولت ملی یا مرکزی در بودجه عمومی و بودجه کل کشور)به دست آمده است(با شرط ثابتماندن سایر شرایط). نظر به اینکه روند تمرکززدایی مالی مخارج از منظر بودجۀ استانی در ایران برخلاف اهداف قوانینمصوب(قانون اساسی،قوانین برنامه‌های توسعه و اهداف مندرج در قانون شوراهای اسلامی)روندینزولی داشته است،بنابراین،رابطۀ منفی میان آنها بر مبنای تمرکزگرایی مالی مخارج(به مفهوم افزایشسهم دولت ملی یا مرکزی در بودجه عمومی و بودجه کل کشور)به دست آمده است(با شرط ثابتماندن سایر شرایط). نتایج کمی تمرکززدایی مالی و اندازۀ دولت جمعی:بودجۀ عمومی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نظر به اینکه متغیر کنترل تجارت خارجی در ایران به دولت(درآمدهای ارزی نفت و گاز)وابستهاست،رابطۀ آن با اندازۀ دولت مثبت و معنی‌دار بوده و موجب گسترش آن شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.