Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه اختلالات روان شناختی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در زنان نابارور و بارور

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

بهار و تابستان 1381 - شماره 11 و 12 (13 صفحه - از 135 تا 147)

کلید واژه های ماشینی : مقابله با فشار روانی ،زنان نابارور ،میانگین نمرات زنان نابارور ،راهبردهای مقابله با فشار ،بارور ،زنان نابارور و بارور ،فشار روانی ،فشار روانی در زنان ،راهبردهای مقابله ،اضطراب در زنان نابارور ،میانگین نمرات زنان بارور ،زنان نابارور در مقایسه ،میانگین نمرات زنان ،مورد رابطه طول مدت ناباروری ،مقایسه با زنان بارور ،طول مدت ناباروری ،شیوه‌های مقابله با فشار ،گروه زنان نابارور ،زنان بارور ،زوجهای نابارور ،مقیاس پرسشنامه SCL ،میانگین نمرات شیوه مقابله ،میانگین نمرات ،مقایسه اختلالات روان‌شناختی ،SCL ،روان‌شناختی ،پرسشنامه SCL ،پرسشنامه شیوه‌های مقابله ،بارور تفاوت وجود ،شیوه‌های مقابله

این پژوهش به بررسی و مقایسه اختلالات روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در زنان نابارور و بارور پرداخته است.جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سه ماهه دوم و سوم سال 1380 تشکیل می‌دادند.بدین منظور تعداد 40 زن نابارور و 40 زن بارور مراجعه‌کننده به بیمارستان به طور تصادفی انتخاب شدند و ویژگیهای روانی آنها با استفاده از پرسشنامه‌ SCL-09-R راهبردهای مقابله با فشار روانی از طریق پرسشنامه شیوه‌های مقابله با فشار روانی‌ CS-R مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت.ویژگیهای جمعیت‌شناختی آزمودنیها شامل وضعیت تحصیلی، وضعیت اقتصادی، سن، شغل، طول مدت ازدواج، طول مدت ناباروری با پرسشنامه جمعیت‌شناختی به دست آمد.داده‌های حاصل با استفاده از تحلیل مانوا و به وسیله برنامه برنامه کامپیوتری SPSS-9 تجزیه و تحلیل شد.پس از بررسی متغیرهای جمعیت‌شناختی نتایج نشان داد بین میانگین نمرات زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور در 9 مقیاس پرسشنامه‌ SCL-09-R تفاوت معنی‌داری وجود دارد و میزان شیوع فوبیا، افکار پارانوئید، خصومت، افسردگی، حساسیت بین فردی، وسواس و جسمی‌سازی، روان‌پریشی و اضطراب در زنان نابارور بیشتر از زنان بارور بود )P 0( .همچنین نتایج نشان دد که بی میانگین نمرات زنان نابارور و بارور در انتخاب راهبردهای مقابله مسأله‌مدار، هیجان مدار، با کارایی کمتر و غیر مؤثر نیز تفاوت معنی‌داری وجود دارد و میانگین نمرات زنان بارور در زیر مقیاس راهبرد مسأله‌مدار به طور معنی‌داری بیشتر و در زیر مقیاسهای هیجان‌مدار، با کارایی کمتر و غیر مؤثر کمتر از میانگین نمرات زنان نابارور بود )P0/500( ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.