Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه استرس های آموزشگاهی دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دختر و پسر در مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1382 - شماره 16 (10 صفحه - از 69 تا 78)

کلیدواژه ها : استرس ،استرس‌های آموزشگاهی ،دوره تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : میزان استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان ،متوسطه ،استرس‌های ،استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان ابتدایی ،دختر و پسر ،ابتدایی ،میزان استرس‌های آموزشگاهی ،میانگین استرس‌های آموزشگاهی ،دانش‌آموزان ابتدایی ،دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت ،تحصیلی ،دوره تحصیلی ،متوسطه شهر اصفهان ،میزان در مدارس دولتی ،مقطع ابتدایی ،استرس‌های آموزشگاهی مقاطع ،دانش‌آموزان و دوره تحصیلی ،بررسی استرس‌های آموزشگاهی ،استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان ،غیر انتفاعی شهر اصفهان ،استرس‌های آموزشگاهی ،پسر در مدارس دولتی ،آموزشگاهی دانش‌آموزان ،استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان دختر ،آموزشگاهی ،میانگین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان ،مدارس دولتی ،متوسطه دختر و پسر ،غیر انتفاعی ،شهر اصفهان

هدف اصلی این پژوهش مقایسه استرس‌ها آموزشگاهی دانش‌آموزان ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دختر و پسر در مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر اصفهان است.برای دستیابی به این هدف فرضیات زیر مطرح گردید.1-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و دوره تحصیلی آنان رابطه وجود دارد. 2-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و جنسیت آنان رابطه وجود دارد. 3-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و نوع مدرسه آنان رابطه وجود دارد.جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر اصفهان بود که از بین آنان به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای 1100 دانش‌آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان بود، پایایی آزمون با استفاد از روش بازآزمایی محاسبه گردید که ضریب همبستگی به دست آمده 74/0 می‌باشد.برای تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس چند راهه استفاده گردید نتایج نشان داد که 1-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و دوره تحصیلی (16/20 F و 000/0> P )رابطه معناداری وجود دارد و به ترتیب دوره راهنمایی، متوسطه و ابتدایی دارای بیشترین استرس می‌باشند.2-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و نوع مدرسه رابطه معناداری(12/10 F و 002/0> P ) وجود دارد و این میزان در مدارس دولتی بیشتر است.3-بین استرس‌های آموزشگاهی دانش‌آموزان و جنسیت آنان رابطه وجود ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.