Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی از درون و برون به نرم افزارهای معجم الفاظ نور

نویسنده: ؛

خرداد 1378- دوره اول - شماره 3 (6 صفحه - از 20 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : معجم‌های لفظی بر موضوعی ،نرم‌افزارهای معجم الفاظ نور ،معجم الفاظ ،معجم‌های ،معجم‌های الفاظ ،معجم‌های لفظی ،قرآن کریم ،نرم‌افزارهای معجم الفاظ ،معجم لفظی ،لفظی ،معجم‌های علوم اسلامی ،معجم‌های دستی و رایانه‌ای ،قابلیتهای نرم‌افزارهای معجم الفاظ ،الفاظ قرآن کریم ،معجم الفاظ قرآن ،تولید نرم‌افزارهای معجم الفاظ ،رایانه‌ای ،تقدم معجم‌های لفظی ،معجم‌های لفظی رایانه‌ای ،تهیهء معجم‌های لفظی ،آیه از قرآن کریم ،معجم‌های دستی ،معجم‌های موضوعی ،تهیهء معجم‌های ،معجم‌های موضوعی رایانه‌ای ،علوم اسلامی ،لفظی رایانه‌ای ،کریم ،معجم موضوعی ،معجم‌های رایانه‌ای

آنچه در پی می‌آید گزارشی است‌ حاشیه گونه بر تاریخچهء تولید و قابلیتهای‌ نرم‌افزارهای معجم الفاظ نور.در این مقال‌ ابتدا گونه‌های مختلف معجم‌های علوم‌ اسلامی و تقدم معجم‌های لفظی بر موضوعی‌ مورد بحث قرار می‌گیرد.سپس ماهیت یک‌ معجم لفظی و روشهای تولید آن و تفاوت‌ معجم‌های دستی و رایانه‌ای بنیان می‌گردد.پس‌ از آن به ویژگی‌های مورد انتظار از یک معجم‌ لفظی و رایانه‌ای و ذکر نمونه‌ای از آن یعنی‌ معجم الفاظ قرآن کریم پرداخته می‌شود.آنگاه‌ نوبت به تاریخچهء تولید نرم‌افزارهای معجم‌ الفاظ نور می‌رسد و یکی از نقاط برجستهء آن‌که‌ ارائهء ویژگی بدیع و نوین در فشرده‌سازی‌ اطلاعات در حد بسیار مطلوب است مورد اشاره قرار می‌گیرد.پس از بیان این ویژگی از زوایای مختلف،اندکی از طراحی میانجی‌ کاربر برنامه و محتوای لوح فشردهء نور و میزان‌ استقبال کاربران از آن و در نهایت چشم‌انداز آیندهء برنامه بیان می‌گردد.

صفحه:
از 20 تا 25