Skip to main content
فهرست مقالات

تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دوره راهنمایی و ارائه الگوی مناسب

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1383 - شماره 8 علمی-پژوهشی (28 صفحه - از 107 تا 134)

کلیدواژه ها : مدیران آموزشی ،دورة راهنمایی ،استاندارد عملکرد ،شایستگی عملکرد ،ارزشیابی عملکرد ،و معیار عملکرد

کلید واژه های ماشینی : مدیران آموزشی دورة راهنمایی ،تدوین استانداردهای عملکرد مدیران ،استانداردها ،استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی ،مدیران آموزشی ،استاندارد‌سازی عملکرد مدیران آموزشی ،عملکرد مدیران آموزشی ،عملکرد مدیران ،ارزشیابی عملکرد مدیران آموزشی ،تدوین استانداردهای عملکرد ،شایستگیهای عملکرد مدیران آموزشی ،دورة راهنمایی ،استاندارد‌سازی عملکرد مدیران ،ارزشیابی عملکرد ،آموزش و پرورش ،مدل استاندارد‌سازی عملکرد مدیران ،معیارهای سنجش شایستگیهای عملکرد مدیران ،ارزشیابی عملکرد مدیران ،استانداردهای عملکرد ،مدیران مدارس ،مدیریت آموزشی ،شایستگیهای عملکرد ،استاندارد‌سازی عملکرد ،نظام ارزشیابی ،شایستگیهای مدیران آموزشی ،مدیران آموزشی تدوین ،سنجش شایستگیهای عملکرد ،رهبری آموزشی ،معیارهای عملکرد ،ششگانة شایستگی مدیران آموزشی

تحقق آرمانها، اهداف،راهبردها وبرنامه‌های آموزشی و درسی و پاسخگویی صحیح به نیازهای مخاطبان آموزش و پرورش بدون وجود مدیران و رهبران آموزشی آگاه، مجرب و آفریننده امکان­پذیر نیست، اما سؤال این است که به راستی چه استانداردهایی را می‌توان برای سنجش شایستگیهای عملکرد برای ارزشیابی عملکرد مدیران آموزشی تدوین کرد؟ هدف اصلی این پژوهش تدوین استانداردهای سنجش عملکرد (شایستگیهای عملکرد) مدیران آموزشی دورة راهنمایی و ارائة الگوی مناسب برای استانداردسازی ‌عملکرد مدیران آموزشی دورة راهنمایی (شهر تهران) است. در این پژوهش پژوهشگر ابتدا بر پایة مطالعات کتابخانه‌ای و جستجوهای اینترنتی به بررسی مبانی نظری و پیشینة پژوهش در داخل و خارج اقدام و سپس با استفاده از نتایج حاصل از بررسیهای تطبیقی و مبانی نظری مربوط به پژوهش مجموعه‌ای از معیارهای سنجش شایستگیهای عملکرد مدیران آموزشی را تدوین کرده است. این مجموعه شامل شش مولفة اصلی، چهل زیر مؤلفه و یکصدوشصت رفتار نشان‌دهندة شایستگی (معیار عملکرد) است. در ادامه پژوهشگر با استفاده از روش بازخورد 360 درجه‌ای و تدوین پرسشنامة نگرش‌سنج محقق‌ساخته، به بررسی نگرش مخاطبان مدیر مدرسه دربارة مؤلفه‌های اصلی، زیرمؤلفه‌ها و معیارهای عملکرد پرداخته است. داده‌های حاصل با استفاده از روشهای آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون آماری t، گروههای همبسته و آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه «گروههای مستقل» تجزیه و تحلیل و بر اساس نتایج توصیفی و تحلیلی حاصل از اجرای نرم افزار spss به سؤالات پژوهش پاسخ داده شد. سؤال اول: برای ارزشیابی عملکرد مدیران آموزشی دورة راهنمایی چه استانداردهایی را می‌توان تدوین و ارائه کرد؟ نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش شش جنبه از مؤلفه‌های اصلی و زیرمؤلفه‌های مربوط به استانداردهای (شایستگیهای) عملکرد مدیران آموزشی را تأیید می‌کند. این جنبه‌ها عبارتند از: الف) وظایف، ب) مهارتها، ج) اخلاق، د) نقشها، هـ) ویژگیها، و) عملکرد. سؤال دوم: برای تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دورة راهنمایی چه الگویی می‌توان ارائه کرد؟ بر پایة مبانی نظری و یافته‌های پژوهش مدلی مشتمل بر پنج بخش فلسفه و اهداف، مبانی نظری، مراحل اجرایی، نظام ارزشیابی، و بازخورد مدل ، تدوین شد و با استفاده از نظریات سی‌ودو نفر ازمتخصصان مدیریت آموزشی تجزیه و تحلیل شد و اصلاحات لازم در آن به عمل آمد. سؤال سوم: درجة تناسب الگوی پیشنهادی برای استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دورة راهنمایی از نظر متخصصان چقدر است؟ الگوی پیشنهادی با ضریب پایائی 93% و میانگین کل 25/4 از 5 و توافق بالای 83% از نظر متخصصان مدیریت آموزشی تأیید شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.