Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر یک نوع برنامه تمرینی منتخب در آب و خشکی بر قدرت عضله چهارسر ران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 23 تا 40)

کلیدواژه ها :

قدرت ،برنامه تمرینی ،عضله چهار سر ران

کلید واژه های ماشینی : تمرین، عضلۀ چهار سر، قدرت عضلۀ چهار، قدرت، افزایش قدرت عضلۀچهار سر ران، قدرت عضلۀچهار سر ران، سر ران، سر ران در زاویۀ، عضلۀ چهارسر ران، درجۀ باز شدن زانو تاثیر

هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر یک تمرین قدرتی مشابه با دستگاه بدنسازی در آب و خشکی بر میزان قدرت عضله چهار سر ران در زوایای 45 و 90 درجه باز کردن زانوست بدین منظور از بین 75 دانشجوی پسر دانشگاه بو علی سینا 5 کلاس که واحد تربیت بدنی یک را انتخاب کرده بودند 45 نفر انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه شاهد تمرین در خشکی و تمرین در آب تقسیم شدند قدرت عضلانی افراد شرکت کننده در آزمون قبل و بعد از تحقیق در زوایای 45 و 90 درجه باز کردن زانو اندازه گیری شد این تمرینات 15 جلسه ادامه داشت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل اندازه گرایش مرکزی و پراکندگی و آمار توصیفی تست تی استیودنت مستقل و وابسته و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد از آزمون پیگردی توکی نیز استفاده شد وکلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت نتایج تحقیق نشان داد که تمرین در خشکی و آب در افزایش قدرت عضله چهارسر ران در باز کردن مفصل زانو در وضعیت های 45 و 90 درجه زانو تاثیر معنی داری دارند(05/0>P) تاثیر تمرین در خشکی بیشتر از تاثیر در آب بر افزایش قدرت عضله چهار سرران در باز کردن مفصل زانو در زوایای مذکور بوده است نویسنده : جعفر نادری فرد ـ دکتر علیرضا رحیمی ـ دکتر شهلا حجت ـ

خلاصه ماشینی:

"جدول 6-نتایج قدرت عضلۀ چهار سر ران در زاویۀ 90 درجۀ گروه‌های خشکی و آبی (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 6-مقایسۀ نتایج قدرت عضلۀ چهار سر ران در زاویۀ 90 درجۀ گروه‌های خشکی و آبی بحث و نتیجه‌گیری تحقیق انجام شده در مورد تمرینات قدرتی در آب و خشکی نشان می‌دهد که هر دو تمرینافزیش معنی‌داری در قدرت در زوایای 45 و 90 درجه ایجاد می‌کنند،اما این افزایش قدرت درتمرینات با وزنه در خشکی بیشتر است. در (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 6-مقایسۀ نتایج قدرت عضلۀ چهار سر ران در زاویۀ 90 درجۀ گروه‌های خشکی و آبی بحث و نتیجه‌گیری تحقیق انجام شده در مورد تمرینات قدرتی در آب و خشکی نشان می‌دهد که هر دو تمرینافزیش معنی‌داری در قدرت در زوایای 45 و 90 درجه ایجاد می‌کنند،اما این افزایش قدرت درتمرینات با وزنه در خشکی بیشتر است. نتایج تحقیق خانم پارسایی در مورد تاثیر تمرین قدرتی در زاویۀ 30 درجه باز شدن زانو بانتایج این پژوهش هماهنگی دارد و نشان‌دهندۀ افزایش قدرت بر اثر تمرین در خشکی در زاویۀمذکور است3. نتایج تحقیق خانم پارسایی در مورد تاثیر تمرین قدرتی در زاویۀ 30 درجه باز شدن زانو بانتایج این پژوهش هماهنگی دارد و نشان‌دهندۀ افزایش قدرت بر اثر تمرین در خشکی در زاویۀمذکور است3. با توجه به تفاوت میانگین‌ها قبل و بعد از تمرین در نتیجۀ این بررسی با تحقیق خانم پارسایی(1378)در زاویۀ 80 درجه باز کردن زانو برافزایش قدرت در عضلۀ چهار سر ران که به‌طور معنی‌داری نشان داد،مطابقت دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.