Skip to main content
فهرست مقالات

احوال بزرگان: حاجی محمد حسینخان صدر اصفهانی ملقب به نظام الدوله

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : حاجی محمد حسین خان صدر ، محمد حسین خان صدر اصفهانی ، حاجی محمد حسین خان ، اصفهان ، حسین خان صدر اصفهانی ملقب ، مدرسه ، خان صدر اصفهانی ملقب به‌نظام ، بزرگان حاجی محمد حسین خان ، صدر اصفهانی ملقب به‌نظام الدوله ، حاجی محمد حسین خان صدراصفهانی

خلاصه ماشینی:

"فرمان استیفای ممالک باسم امیر الامراء حاجی محمد حسین خان بیگلربگی دار السلطنهء اصفهان‌ از آنجا که جاعل اشیاء و فاعل ما شاء و یشاء بحکم قد جعل الله لکل شیئی قدرا نخست وجود مسعود ما را بمطاوعت کل ما اراد و امر در حدود طبایع و مقادیر جلوه‌گر پس از قبول قوت نشو و زیاده‌ قابل قدرت احساس و اراده و از آن پس بشرفی پیشرو شرفات فلکی حاوی متمم نطق و تقریر و با کمال ملکات ملکی مالک ملوک تصرف و تدبیر ساخت مقیاس اختیار ما را در مشکوة شوکت پادشاهی‌ از مصباح قدرت نامتناهی قبسا بعد قبس مقبس انوار اقتدار داشت و آسایش انام و آرامش امصار و بلاد و مناظم دستگاه عالم و مصالح رفاه بنی آدم را در سایهء آفتاب معدلت ما که کاشف ظالم ظلم و کالف غمام جور است طورا بعد طور ممهد و مؤبد گذاشت و ذات میمون ما را بضراعت اطاعت و زیادت عبادت که امارت تکمیل سعادت است با امارت ملک خسروی بشارت قرب معنوی فرستاد و مفاتیح‌ نظم و ربط مداین ظاهره و مقالید قبض و بسط خزاین ضمایر که رتق و فنق سلطنت صورت و معنی‌ بدان منوط و مبنی است در قبضهء بسط همت همایون پادشاهی نهاد ما نیز باقتضای نهاد ظل اللهی با حفظ منازل مرتبه و پایهء تطبیق آثار آفتاب و سایه را بر خاطر حق‌شناس ملتزم داشته‌ایم که هرکه نهال وجودش از جویباب چمن راستی سرو آسا روید و بسؤال‌ قابلیت و مقال استعداد مایهء سروری و پایهء برتری جوید از صوب غوادی و صب روایح عواطف‌ خسروانه و اقبال قبول و شمال شمول عنایت بیکرانه اعجاز نیازش را ازهار اعزاز دمساز داریم بطراز اغصان سبز مقرون و اکمام مرامش را بازهار و انوار مشحون داریم تا مقصود عنادل سوابغ طبع‌ جواد محسود اوراد و انداد و اضداد شود و اگر اعدادات سابقه ممد استعدادات لاحقه و نهال ارادتش‌ مثمر خدمات لایقه اید از دستبرد برد سعایت حاسدان دم سرد در پناه آفتاب عنایت ما سرگرم مراتب‌ فایقه و از شداید تموز مکاید بدآموز در سایهء عوالد عالم‌افروز ریان مشارب رایقه گردد و در مرایای‌ شهود و خیال صور این مقال عکوس و امثال مدارج احوال ایمر الامراء العظام حاجی محمد حسین‌ خان قدیم بیگلربیگی دار السلطنهء اصفهان و کاشان و قم و مضافات است که در آغاز بهار گلزار دولت‌ ابد مدار دوحهء قابلیتش با برگ و ساز صدق و خلوص رسته و در ظل آفتاب تربیت پادشاهی تولی‌ جسته بود در بدایت حال که او را از ارجاع خدمات مناسبه بر امثال سرافراز فرمودیم باجتهاد در انجام‌ و اهتمام در اتمام از افران و اکفا ممتاز و از نیل موهبتی خاص بین العوام و الخواص قرین تفاخر و اعزاز گشت خلوص ارادتش از خلاص اختیار بمیزان اختبار ضمیر اکسیر نظیر رسید و نقد قابلیتش‌ رایج بازار مکارم بشمار شهریاری گردید،نخست بخدمات مشکله ممتحن و مهمات معضله را مؤتمن و از آن پس بیگلربیگی اصفهان و برحسب امر قدر نشان نظم مهام آنسامان بدو مرجوع و از سرود شایستگی وجودش نوای هل من یسر اوعسر مسموع افتاد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)