Skip to main content
فهرست مقالات

اصول حاکم بر اخلاق اطلاع رسانی اسلامی

(2 صفحه - از 18 تا 19)

خلاصه ماشینی:

"از این‌رو، اطلاع‌رسانی در دولت‌های اسلامی باید مبتنی بر تعالیم دینی باشد و برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی فعالیت‌های مربوط به اطلاع‌رسانی نیز با هدف تقویت آیین اسلام، شریعت و اخلاقیات اسلامی مسلمانان صورت بگیرد؛ زیرا دین اسلام دارای یک نظام ارزشی است که مجموعه‌ای از اصول اخلاقی، اجتماعی و سیاسی را متبلور می‌سازد و روش خاصی را برای زندگی مطلوب ارائه می‌دهد و این‌گونه، هویت فرهنگی اسلامی را که دارای مشخصات و ویژگی‌های متمایزی است، شکل می‌دهد. برخورد با جریانان‌های فکری گمراه کننده از اصول مهم دیگر آن است که از جوامع اسلامی در برابر جریان‌های فکری گمراه کننده داخلی و خارجی که قصد آنها آسیب رساندن به هویت اسلامی است، حمایت شود و با تمامی عواملی که قصد تحریف چهره اسلام یا تضعیف وحدت و هم‌بستگی مسلمانان را دارند، به مقابله پرداخت و به تقویت آگاهی شهروندان برای مواجهه با این خطرات همت گمارد."

صفحه: از 18 تا 19
18 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

‌ ‌‌‌اصـول‌ حاكم بر اخلاق اطلاع‏رسانى اسلامى

مقدمه

دين اسلام، داراى يك روش اطلاع‏رسانى متمايز‌ است‌ كه‌ برگرفته از قـرآن، سـنت و مـيراث اسلامى است. از اين‏رو، اطلاع‏رسانى در دولت‏هاى اسلامى بايد مبتنى‌ بر تعاليم دينى باشد و برنامه‏ريزى، اجرا و ارزيابـى فعاليت‏هاى مربوط به اطلاع‏رسانى نيز با‌ هدف تقويت آيين اسلام‌، شريعت‌ و اخلاقيات اسلامى مـسلمانان صورت بگيرد؛ زيرا دين اسلام داراى يك نـظام ارزشـى است كه مجموعه‏اى از اصول اخلاقى، اجتماعى و سياسى را متبلور مى‏سازد و روش خاصى را براى زندگى مطلوب ارائه مى‏دهد‌ و اين‏گونه، هويت فرهنگى اسلامى را كه داراى مشخصات و ويژگى‏هاى متمايزى است، شكل مى‏دهد.

بنابراين، اطلاع‏رسانى و ساير نهادهاى فرهنگى و اجتماعى اسلامى در پس هـويت فرهنگى اسلامى هستند و با تكيه بر همان مبانى‌ دينى‌ است كه دگرگونى‏هاى نوينى را در دوران معاصر فراهم مى‏نمايند.

مبانى اطلاع‏رسانى در كشورهاى اسلامى

براى اطلاع‏رسانى در دولت‏هاى اسلامى مى‏توان مبانى ذيل را برشمرد:

اول: اطلاع‏رسانى به جهت ماهيتش‌ واژهـ‏اى‌ اسـت مطلوب، كه هدفش بهينه كردن وضعيت فردى و گروهى است.

دوم: اطلاع‏رسانى از حقوق مسلمانان براى شناخت، آگاهى و فراگيرى از طريق رسانه‏هاى اطلاع‏رسانى پيشرفته ملى، فارغ از هر گونه‌ كنترل‌ خارجى است.

سوم: آزادى، يك ارزش متعالى است كه مورد تـأييد اسـلام است و برخاسته از اعتقاد توحيدى بوده، بيانگر آزادى كامل انسان، پذيرش آزادى دين و عشق مطلق به پرستش‌ خداوندى‌ مى‏باشد‌ و نفى كننده انواع ديگر بندگى‌، استثمار‌، بردگى‌ و استعمار در تمامى اشكال و صورت‏هاى گوناگون آن است.

چهارم: كار، خـلاقيت و آفـرينندگى.

پنجم: انسان برخوردار از اطلاعات، يكى از مهم‏ترين عناصر‌ و جزء‌ اساسى‌ عمل اطلاع‏رسانى در كشورهاى اسلامى است.

ششم: اهداف‌ اطلاع‏رسانى‌ در سطح بين‏المللى، تعميق روابط صميمانه بر مبناى ويژگى‏هاى فطرى، شناخت و تعاون ميان انـسان‏ها و راهـبردهاى جـامعه انسانى يكپارچه، همبسته‌، پايدار‌ و مسالمت‏آميز‌ اسـت. ضـمن اينـكه به صلح و آرامش ميان انسان‏ها بر اساس‌ آزادى، حق و عدالت نيز ارج مى‏نهد.

اصول قانون اخلاق اطلاع‏رسانى اسلامى

با توجه به آنچه گـفته شـد، جـهت‏گيرى‌ رسانه‏ها‌ در‌ كشورهاى اسلامى بايد مبتنى بر اصول زير بـاشد:

1. رسـالت اسلامى

رسالت‌ رسانه‏هاى‌ اسلامى مبتنى بر سه ركن اصلى عقيده، شريعت و اخلاق است.

اطلاع‏رسانى موظف است كه نقش عقيده‌ را‌ در‌ توسعه و رشـد شـخصيت افـراد كه خود سنگ بناى جامعه هستند، برجسته نمايد‌ و نقش‌ شريعت‌ و كاربـرد آن را در جنبه‏هاى گوناگون زندگى به عنوان يك الگوى عملى براى تمامى‌ زمان‏ها‌ و مكان‏ها‌ گوشزد كند و همچنين به برجسته نمودن اخـلاق و اخـلاقيات در كارآمـد ساختن تمامى حوزه‏هاى فعاليت‌ انسانى‌ با الگوگيرى از زندگى پيامبر اسلام)ص( هـمت گـمارد.

2. اصالت و مدرنيته

پايبندى به اصالت‌ ما‌ را‌ به ارزش‏ها، مبانى و ميراث ريشه‏دار اسلامى پيوند مى‏دهد و در عين حـال، نـگاه عـميق به‌ واقعيات‌ جهان معاصر، داشتن يك فضاى باز تمدن انسانى است و طردكننده انـزوا بـوده، تـقويت‌ كننده‌

19 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10