Skip to main content
فهرست مقالات

فناوری اطلاعات در برنامه بیست ساله حوزه دین

نویسنده:

(4 صفحه - از 20 تا 23)

برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی، چراغی روشن در فراسوی حوزه دین می‌باشد. ضرورت پرداختن به مسائل فرهنگی و دینی ایجاب می‌کند که برای آن، برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدتی همچون برنامه 20 ساله حوزه دین، طراحی نمود. چنین نگاهی باید از جامعیت لازم برخوردار باشد تا برنامه عرضه‌شده کارآمدی بیشتری داشته باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی را در باروری برنامه و توفیق بیشتر در اجرای آن ایفاء می‌کند؛ و شناخت ابعاد مختلف آن از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و بررسی زیرساخت‌های لازم، موجب بهره‌مندی از فرصت‌ها و رهایی از تهدیدات می‌شود. در این راستا، بسترسازی فنی - مهندسی، از ضروریاتی است که دولت نقش مهمی را در خصوص تحقق آن ایفاء می‌کند؛ چنان که ایجاد فرهنگ فناوری و ارتباطات درونی و محیطی نیز نیازمند دخالت تمام مجموعه‌های دخیل می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"در راستای ایفاء نقش ممتاز و برجسته و یگانه علماء دین در ایجاد و احیاء تمدن اسلامی و حضوری فعال در عرصه نهضت نرم‌افزاری در ابعاد مختلف فکری، علمی و اندیشه‌ای در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ضرورت دارد که مجموعه فعال در حوزه دین اهتمامی ویژه به امر برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی و تدوین چشم‌انداز بیست ساله حوزه دین داشته باشند. در شناخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محیط پیرامونی، شناخت شرایط فعلی این فناوری و پیش‌بینی شرایط آتی آن، شناخت ظرفیت‌های نرم‌افزاری (Software)و سخت‌افزاری (Hardware) موجود و نیز شناخت زمینه‌ها و زیرساخت‌های حاضر و پیش‌بینی آنها در آینده در سطوح مختلف می‌تواند هدایتگر ما به سوی فرصت‌ها و تهدیداتی شود که از این ناحیه متوجه حوزه دین می‌باشد؛ فرصت‌هایی که در حال حاضر وجود داشته و جهت بهره‌گیری بهینه از آنها نیاز به برنامه‌ریزی و اقدام می‌باشد و همچنین تهدیداتی که با برنامه‌ریزی و اقدامات آگاهانه و هوشمندانه مانع تأثیرات منفی و یا حتی مخرب آنها بر حوزه دین می‌گردد."

صفحه: از 20 تا 23
20 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

21 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

برنامه‏ريزى به عنوان يكى از وظايف اصـلى مـديريت‌، داراى‌ اهميت و جايگاه ويژه‏اى مى‏باشد. مديران بدون داشتن برنامه‏ريزى امكان تخصيص بهينه منابع مادى و غير مادى، بهره‏گيرى مناسب از امكانات و سرمايه‏ها و افزايش كارايى (Efficiency)، اثربخشى )Effectiveness) و بهره‏ورى (Productivity) را ندارند‌.

با‌ توجه به پيچيدگى‏هاى روزافزون محيطى، ضـرورت شـناخت محيط و پيش‏بينى آينده لازمه حركتى صحيح، مفيد و مؤثر مى‏باشد.

عموماً مجموعه‏ها جهت برنامه‏ريزى از دو نوع برنامه برخوردارند: نخست، برنامه‏هاى راهبردى planning‌ Scretigic‌ كه‌ به وسيله مديران عالى و مديران‌ ميانى‌ سازمان‌ طرح‏ريزى مـى‏شوند تـا هدف‏هاى كلى سازمان تأمين گردد (1) و دوم، برنامه‏هاى عملياتى كه با شيوه‏هاى برنامه‏هاى راهبردى مى‏پردازند. در برنامه‏ريزى راهبردى، برنامه‏ها‌ داراى‌ افق‌ زمانى بلندمدت مى‏باشند كه دامنه وسيعى از موضوعات‌ داخلى‌ و خارجى سازمان را در برگرفته و سير اصلى را كه بايد مـجموعه آن را طـى نـمايد، معين مى‏كند. راهبرد (Srtategy‌) حاصل‌ مـى‏تواند‌ نـشانگر و هـدايتگر حركت آتى سازمان به‏سوى آينده باشد. يكى از‌ افق‏هاى زمانى كه مى‏تواند در برنامه‏ريزى مورد توجه قرار گيرد، افق زمانى بيست‏ساله است كه معمولاً به افـق‏هاى‌ مـيان‏مدت‌ پنـج‏ساله‌ و كوتاه‏مدت يك‏ساله تقسيم مى‏گردد. برنامه‏ها نيز در قالب‏هاى پنـج سـاله و يك‌ ساله‌ طراحى و اجراء مى‏شود.

چشم‏انداز بيست ساله در حوزه دين

با توجه به ضرورت انجام برنامه‏ريزى راهبردى‌ در‌ حوزه‏هاى‌ مختلف، ضرورت دارد كه در فـعاليت‏هاى فـرهنگى و دينـى نيز چنين برنامه‏هايى مورد‌ اهتمام‌ و توجه‌ جدّى واقع شود. يكى از روشـ‏هاى مورد استفاده تدوين چشم‏انداز بيست ساله در حوزه‌ دين‌ مى‏باشد‌. در تدوين چشم‏انداز بيست ساله حوزه دين بايد به عناصر و عـوامل گـوناگونى پرداخـته شود‌ تا‌ بتواند جامعيت لازم را متناسب با ماهيت و هويت دين، رسالت دين، افق زمـانى‌ بـيست‏ساله‌، شرايط‌ پيرامونى آن در سطوح محلى، ملّى، منطقه‏اى و جهانى و همچنين شرايط و توانمندى‏هاى درونى آن دارا‌ باشد‌. در راستاى ايفاء نقش مـمتاز و بـرجسته و يگـانه علماء دين در ايجاد و احياء تمدن‌ اسلامى‌ و حضورى‌ فعال در عرصه نهضت نرم‏افزارى در ابعاد مـختلف فـكرى، عـلمى و انديشه‏اى در سطوح مختلف ملّى‌، منطقه‏اى‌ و بين‏المللى ضرورت دارد كه مجموعه فعال در حوزه دين اهتمامى ويژه به‌ امر‌ بـرنامه‏ريزى‌ و مـديريت راهـبردى و تدوين چشم‏انداز بيست ساله حوزه دين داشته باشند.

فنّاورى اطلاعات و ارتباطات(ICT) در‌ محيط‌ پيرامونى‌

امروزه فـنّاورى اطـلاعات و ارتباطات در عرصه‏هاى مختلف داخلى و خارجى حضورى بارز و فعال‌ دارد‌. آشنايى و شناخت ابعاد و زواياى گوناگون آن و هـمچنين كاربـردهاى مـتفاوت آن، از ضروريات بررسى محيط پيرامون حوزه‌ دين‌ مى‏باشد. توجه به فنّاورى اطلاعات و ارتباطات در چشم‏انداز بـيست سـاله حوزه دين‌ سبب‌ ورودى صحيح، قوى و مدبرانه در اين عرصه‌ شده‌ و مى‏تواند‌ باعث ايجاد و به كارگـيرى زمـينه‏هايى جـديد در‌ فعاليت‏هاى‌ مربوط به حوزه دين گردد. غفلت از اين امر نيز مى‏تواند دست كم‌ باعث‌ از دست دادن و واگذارى عـرصه‏هاى‌ بـالقوه‌ و بالفعل زيادى‌ به‌ رقبا‌ گردد. در يك نگاه كلى شايد‌ بتوان‌ رابطه حوزه دين را با حوزه فـنّاورى اطـلاعات و ارتـباطات رابطه‏اى دوجانبه دانست‌ كه‌ نسبت به يكديگر اثربخش مى‏باشند. چنين‌ تأثيراتى در بعد نرم‏افزارى‌ بيشتر‌ جـلوه مـى‏كند.

در شـناخت فنّاورى‌ اطلاعات‌ و ارتباطات به عنوان محيط پيرامونى، شناخت شرايط فعلى اين فنّاورى و پيشـ‏بينى شـرايط آتى‌ آن‌، شناخت ظرفيت‏هاى نرم‏افزارى (Software)و سخت‏افزارى‌ (Hardware‌) موجود‌ و نيز شناخت زمينه‏ها‌ و زيرساخت‏هاى‌ حاضر و پيش‏بينى آنها در‌ آينده‌ در سـطوح مـختلف مى‏تواند هدايتگر ما به سوى فرصت‏ها و تهديداتى شود كه از اين‌ ناحيه‌ متوجه حـوزه دين مـى‏باشد؛ فرصت‏هايى كه‌ در‌ حال حاضر‌ وجود‌ داشته‌ و جـهت بـهره‏گيرى بـهينه از‌ آنها نياز به برنامه‏ريزى و اقدام مى‏باشد و هـمچنين تـهديداتى كه با برنامه‏ريزى و اقدامات آگاهانه و هوشمندانه مانع‌ تأثيرات‌ منفى و يا حتى مخرب آنها بر‌ حـوزه‌ دينـ‌ مى‏گردد‌.

البته‌ چنين برخوردى بـا‌ فـنّاورى‌ اطلاعات و ارتـباطات بـه عـنوان محيط پيرامونى،

22 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

23 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10