Skip to main content
فهرست مقالات

فناوری اطلاعات در برنامه بیست ساله حوزه دین

نویسنده:

(4 صفحه - از 20 تا 23)

برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی، چراغی روشن در فراسوی حوزه دین می‌باشد. ضرورت پرداختن به مسائل فرهنگی و دینی ایجاب می‌کند که برای آن، برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدتی همچون برنامه 20 ساله حوزه دین، طراحی نمود. چنین نگاهی باید از جامعیت لازم برخوردار باشد تا برنامه عرضه‌شده کارآمدی بیشتری داشته باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی را در باروری برنامه و توفیق بیشتر در اجرای آن ایفاء می‌کند؛ و شناخت ابعاد مختلف آن از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و بررسی زیرساخت‌های لازم، موجب بهره‌مندی از فرصت‌ها و رهایی از تهدیدات می‌شود. در این راستا، بسترسازی فنی - مهندسی، از ضروریاتی است که دولت نقش مهمی را در خصوص تحقق آن ایفاء می‌کند؛ چنان که ایجاد فرهنگ فناوری و ارتباطات درونی و محیطی نیز نیازمند دخالت تمام مجموعه‌های دخیل می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"در راستای ایفاء نقش ممتاز و برجسته و یگانه علماء دین در ایجاد و احیاء تمدن اسلامی و حضوری فعال در عرصه نهضت نرم‌افزاری در ابعاد مختلف فکری، علمی و اندیشه‌ای در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ضرورت دارد که مجموعه فعال در حوزه دین اهتمامی ویژه به امر برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی و تدوین چشم‌انداز بیست ساله حوزه دین داشته باشند. در شناخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محیط پیرامونی، شناخت شرایط فعلی این فناوری و پیش‌بینی شرایط آتی آن، شناخت ظرفیت‌های نرم‌افزاری (Software)و سخت‌افزاری (Hardware) موجود و نیز شناخت زمینه‌ها و زیرساخت‌های حاضر و پیش‌بینی آنها در آینده در سطوح مختلف می‌تواند هدایتگر ما به سوی فرصت‌ها و تهدیداتی شود که از این ناحیه متوجه حوزه دین می‌باشد؛ فرصت‌هایی که در حال حاضر وجود داشته و جهت بهره‌گیری بهینه از آنها نیاز به برنامه‌ریزی و اقدام می‌باشد و همچنین تهدیداتی که با برنامه‌ریزی و اقدامات آگاهانه و هوشمندانه مانع تأثیرات منفی و یا حتی مخرب آنها بر حوزه دین می‌گردد."

صفحه: از 20 تا 23
20 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

21 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

22 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

23 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

اكنـون بايد به‏فكر مهارت‏هاى لازم، محتواى لازم، نرم‏افزارهاى لازم و سخت‏افزارهاى مربوطه بود. ارائه برنامه‏هاى مختلف اطلاعاتى، ارتباطى و رسانه‏اى جهت مـخاطبان‌ گـوناگون‌ و متنوع در سطح جهان در‌ ابعاد‌ مختلف آمـوزشى، پژوهـشى، تـبليغى، تـهذيبى، فـرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقـتصادى مـى‏تواند به عنوان گوشه‏اى از چشم‏انداز بيست ساله حوزه دين در بُعد فنّاورى مطرح گردد‌. تعامل‌ پويا و تأثيرگذار با جوامع‌ مـختلف‌ بـشرى، مـراكز علمى و پژوهشى، مراكز دينى و معارفى و ساير بـخش‏ها، از نـيازهاى حـضور فـعّال و مـمتاز در احـياء تمدن اسلامى و به كارگيرى فنّاورى اطلاعات و ارتباطات به شمار مى‏آيد.

فنّاورى اطلاعات و ارتباطات در‌ محيط‌ داخلى

در محيط داخلى نيز فنّاورى اطلاعات و ارتباطات در عرصه‏هاى گوناگون مى‏تواند مورد بهره‏بردارى مـفيد و مؤثر واقع شود:

1. عرصه آموزش

فناورى اطلاعات و ارتباطات در بخش آموزش‏هاى دين داراى كاربردى متنوع‌ و زيادى‌ است. بهره‏گيرى‌ مفيد و مؤثر از اين فنّاورى نيازمند داشتن نيروهايى متخصص و توانمند در اين عرصه، محتواى آموزشى، امكانات و تجهيزات‌ آموزشى، كادر آموزشى مـجرّب در اسـتفاده از اين فنّاورى و سيستم‏هاى آموزشى‌ و مديريت‌ آموزشى‌ مناسب است. تهيه و تدارك محتوا و نرم‏افزارهاى لازم در بيست سال آينده جهت ارائه آموزش‏هاى مورد نياز مخاطبان ‌‌گوناگون‌ و متفاوت در سراسر جهان، از ضرورياتى است كه نيازمند برنامه‏ريزى، سرمايه‏گذارى و تـوليد اسـت‌ كه‌ از‌ هم‏اكنون بايد در انديشه آن بود. صرفاً تبديل متن‏هاى چاپى به متن‏هاى ديجيتالى براى حضور‌ موفق در اين عرصه كفايت نمى‏كند. با توجه به قابليت‏هاى بـالا و مـتنوع بهره‏گيرى‌ از اين فنّاورى، ضرورت‌ دارد‌ كه محتواى آمـوزشى بـه صورت متن، صوت و تصاوير توأمان طراحى و ارائه شود.

توجه و تسلط به ابزارهاى ارتباطى نظير زبان‏هاى رايج در دنيا نيز به‏طور جدى موضوعيت خواهد يافت. همچنين لازم است‌ اسـاتيد و ارائه دهـندگان آموزش‏هاى تخصصى نيز بـه اين فـنّاورى مجهز و مسلط شوند.

2. عرصه پژوهش

در عرصه پژوهش نيز با توجه به قابليت‏هاى فنّاورى اطلاعات و ارتباطات مى‏توان با سرعت و دقت بيشترى پژوهش‏ها‌ را‌ دنبال نمود و با ايجاد ظرفيت‏هاى جديد در پژوهش وارد عرصه‏هاى نـو و روزآمـد گرديد تا بتوان متناسب با خواسته‏هاى جوامع در داخل و خارج از كشور و همچنين مخاطبان گوناگون، انواع پژوهش‏هاى بنيادى‌، كاربردى‌ و توسعه‏اى را در اين عرصه ارائه نمود.

پژوهشگران در دهه آتى مى‏توانند با امكانات و روش‏هايى متفاوت از آنچه امـروز مـورد استفاده اسـت، تحقيق نموده و به عمق و وسعت پژوهش‏ها بيفزايند‌. نتيجه‌ چنين حركتى، حضور فعّال و پرشور در مجامع و محافل علمى دنـيا جهت ارائه راهكارهاى مبتنى بر دين براى جنبه‏ها و عرصه‏هاى مختلف زندگى بشر خـواهد بـود. عـنصر اساسى در اين حركت‌، تربيت‌ پژوهشگرانى‌ توانمند براى بيست سال آينده‌ مى‏باشد‌ كه‌ بايد از هم‏اكنون مورد اهتمام و برنامه‏ريزى قـرار ‌ ‌گـيرد.

3. عرصه تبليغ

در عرصه تبليغ، به كارگيرى فنّاورى اطلاعات و ارتباطات داراى اشكال ملموس‏ترى‌ است‌. مـحتواى‌ تـبليغى، مـبلّغان كارآمد و عرصه‏هاى جديد تبليغى، از مشخصه‏هاى‌ به‌ كارگيرى اين فنّاورى خواهد بود. تربيت قشرهاى مختلف جامعه دينـى با آموزه‏هاى گوناگون تبليغى دينى، باعث اشاعه و گسترش فرهنگ‌ دينى‌ در‌ عرصه‏هاى مختلف زنـدگى مؤمنان در سطوح مختلف فـردى، گـروهى، اجتماعى‌، سياسى، اقتصادى و فرهنگى مى‏گردد. ضمن اينكه حضور فعال و انديشمندانه در عرصه تبليغ با توجه به در دست داشتن‌ خميرمايه‌ قوى‌ معنوى، باعث نفوذ و بسط انديشه و تفكر اسلامى در گستره جهان خواهد‌ شد‌.

4. عـرصه تهذيب

با بهره‏گيرى از اين فنّاورى در عرصه تهذيب مى‏توان دسترسى به آموزه‏هاى اخلاقى و معنوى‌ و همچنين‌ ارتباط‌ با مراكز و اشخاص ارائه‏كننده چنين زمينه‏هايى را بيشتر نمود و از نشر مطالب‌ انحرافى‌ و يا‌ غلوآميز در خصوص حقايق دينى و معنوى جـلوگيرى كرد.

5. سـاير عرصه‏ها

فنّاورى اطلاعات و ارتباطات در‌ عرصه‏هايى‌ چون‌: مديريت در بخش‏ها و مراكز فعال در حوزه دين نيز مى‏تواند داراى كاربردهاى متنوعى باشد‌. اين‌ فنّاورى همچنين در عرصه‏هايى مانند: استفتاء، محاسبه و پرداخت خمس يا زكات نيز مى‏تواند‌ فعاليت‌ در‌ قالب‏هايى چـون: پايگـاه اينترنتى، وبلاگ و چت را فراهم آورد.

پى‏نوشت‏ها:

1. مزيمن، جيمز استوانرواروارد، 1375‌ش، مديريت‌، ترجمه سيد محمد اعرابى و على پارسائيان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى بازرگانى، 1375، ج 2، ص 400 - 399‌.

نگاهى‌ به‌ پيشينه، كاربرد و آينده

كتاب الكترونيك

رسول صديقى

چـكيده