Skip to main content
فهرست مقالات

نگاه اول: محتوا و امکانات نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع)

معرف:

(3 صفحه - از 3 تا 5)

خلاصه ماشینی:

"از جمله، امکان انتخاب کتب برنامه بر اساس موضوع، کمک بسیار مناسبی برای محققان فقه‌پژوه به شمار می‌آید؛ به عنوان مثال، علاقه‌مندان به فقه مقارن می‌توانند دامنه موضوعی برنامه را به آثاری که در خصوص فقه مقارن نگارش یافته است، اختصاص دهد و آن گاه تحقیقات خویش را در حوزه فقه تطبیقی به انجام رساند و یا پژوهندگانی که می‌خواهند در مورد قواعد فقهی، مصطلحات فقهی و یا آیات الاحکام تحقیق کنند، می‌توانند پس از گزینش کتب مورد نظر، به سامان‌دهی پژوهش خود در هر یک از حوزه‌های دلخواه اقدام نمایند. یکی دیگر از امکانات بخش نمایش، قابلیت پژوهش است که کاربر در صورت لزوم می‌تواند به بخش «جستجو، قرآن و یا لغت‌نامه» منتقل شود و روند تحقیقات خود را در آن بخش دنبال نماید و در کتاب‌هایی که دارای شروح و حواشی مرتبط است، از این طریق به صفحه متن و شرح منتقل می‌شود و همان قسمت متن را در این صفحه ارائه می‌دهد که بدین صورت می‌توان به شروح و حواشی متن مورد نظر دسترسی پیدا کرد."

صفحه: از 3 تا 5
3 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

4 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

‌ ‌‌‌مـى‏شود‌ كه مسائل صلاة الجمعة به نحوى در آن مطرح شده است.

يكى از‌ قابليت‏هاى‌ مفيد‌ در اين بخش دامنه كتـابى اسـت كه بـر اساس: نام كتاب، مؤلف، موضوع و زبان تأليف‌ كتب قابل تنظيم مى‏باشد. اين امكان به محدود كردن حـوزه تحقيق و دستيابى آسان‏تر‌ به مطلب كمك شايانى‌ مى‏كند‌. از جمله، امكان انتخاب كتب بـرنامه بر اساس موضوع، كمـك بـسيار مناسبى براى محققان فقه‏پژوه به شمار مى‏آيد؛ به عنوان مثال، علاقه‏مندان به فقه مقارن مى‏توانند دامنه موضوعى برنامه را به‌ آثارى كه در خصوص فقه مقارن نگارش يافته است، اختصاص دهد و آن گاه تحقيقات خـويش را در حوزه فقه تطبيقى به انجام رساند و يا پژوهندگانى كه مى‏خواهند در مورد قواعد فقهى‌، مصطلحات‌ فقهى و يا آيات الاحكام تحقيق كنند، مى‏توانند پس از گزينش كتب مورد نظر، به سامان‏دهى پژوهش خود در هر يك از حوزه‏هاى دلخواه اقدام نمايند.

عـلاوه بـر اين، كاربرانى كه‌ علاقه‏مند‌ به تحقيق در حيطه انديشه يك يا برخى از فقهاء بزرگ شيعه همچون: شيخ مفيد (ره)، شيخ طوسى (ره)، علامه حلى (ره)، شهيد اول (ره)، شيخ انصارى (ره) و يا‌ امام‌ خمينى (س) مى‏باشند، مى‏توانند پس از تنظيم دامنه كتابى بر اسـاس مـؤلف، حوزه پژوهشى خويش را به آثار شخص يا اشخاص مورد نظرشان اختصاص دهند و سپس روند تحقيق خود را‌ در‌ محدوده‌ تعيين شده دنبال كنند.

يكى‌ ديگر‌ از‌ امكانات بخش نمايش، قابليت پژوهش است كه كاربر در صـورت لزوم مـى‏تواند به بخش «جستجو، قرآن و يا لغت‏نامه» منتقل شود و روند‌ تحقيقات‌ خود‌ را در آن بخش دنبال نمايد و در كتاب‏هايى‌ كه‌ داراى شروح و حواشى مرتبط است، از اين طريق به صفحه متن و شرح منتقل مى‏شود و همان قسمت مـتن را در‌ اينـ‌ صـفحه‌ ارائه مى‏دهد كه بدين صورت مى‏توان بـه شـروح و حـواشى متن‌ مورد نظر دسترسى پيدا كرد. امكان مقايسه، به كاربر اين توانمندى را مى‏دهد كه پس از انتخاب دو‌ عنوان‌ از‌ كتب برنامه به مقايسه ميان آنها اقدام نمايد و تـحقيق فـقهى خـويش‌ را‌ به گونه مطلوب سامان بخشد. اين قابليت، جهت انـجام پژوهـش‏هاى تطبيقى بسيار كارآمد و مناسب مى‏باشد.

براى‌ يادداشت‌ و چاپ‌ فهرست عناوين اصلى و فرعى ابواب هر كتاب، مى‏توان از فهرست درختى -پسـ‌ از‌ تـمام‌ صـفحه كردن فهرست ابواب- استفاده كرد. در هر جا كه متن كتابى ارائه شود‌ مثل‌ قـسمت‌ نمايش و قسمت متن و شرح، دسترسى به نسخه‏شناسى، شرح حال كتاب و مؤلف نيز امكان‏پذير است‌.

2. جستجو‌

اين بخش توانايى جـستجو در مـتن و فـهرست كتاب‏هاى برنامه را در اختيار پژوهشگر‌ مى‏گذارد‌. ضمن‌ اينكه مى‏توان به كمك گـروه 1 و 2 فـهرست‏هاى پويا و گوناگونى را تنظيم نمود و يا اين فهرست‏ها‌ را‌ با يكديگر تركيب ساخت و به تحقيقات مختلف در متون فقهى پرداخت. استفاده از‌ عـلايم‌ عـمومى‌ «؟» و «×» در اين قـسمت امكان‏پذير مى‏باشد.

عملگرهاى منطقى نيز ابزارهاى كارآمدى هستند تا به محقق امـكان‌ مـى‏دهند‌ كه بـه كاوش در الفاظ و عبارات كتب برنامه مبادرت ورزد و به‏راحتى به‌ مقصود‌ خويش‌ دست يابد. ضمن آنكه در اين بـخش بـه مـنظور ايجاد سهولت در امر تحقيق، امكان‌ محدود‌ كردن‌ دامنه جستجو به يك يا چند عنوان از كتب نـيز بـراى كاربر‌ فراهم‌ آمده است.

پس از فرايند جستجو، نشانى دقيق مورد پژوهشى به همراه مـتن اجـمالى و نـمايش كامل‌ متن‌ مربوطه در معرض استفاده كاربر قرار مى‏گيرد. در اين قسمت نيز كاربر‌ مى‏تواند‌ از گزينه پژوهـش در انـتقال به ديگر‌ بخش‏هاى‌ برنامه‌ بهره‏مند شود.

3. متن و شرح

امكان برقرارى ارتباط‌ ميان‌ شـرح و مـتن و نـيز انتخاب جلد و صفحه مورد نظر از يك كتاب، در اين‌ بخش‌ فراهم مى‏باشد. همچنين پژوهشگر مى‏تواند‌ در‌ صورت تـعدد‌ شـروح‌ يك‌ اثر به محدود كردن آنها اقدام‌ ورزد‌ و به وسيله قابليت تغيير اولويت، شرح خاصى را در اولويت نـخست و يا‌ آخـر‌ قـرار دهد و حتى پس از انتخاب‌ شروح موقتاً روى يك‌ عنوان‌ شرح متمركز شود و در صورت‌

5 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10