Skip to main content
فهرست مقالات

وبلاگ های تبلیغی

(2 صفحه - از 44 تا 45)

خلاصه ماشینی:

"شبهات و سؤالات اعتقادی دیگری نیز وجود دارد که توسط کارشناسان علم کلام و اعتقاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته، که پس از ارزیابی توسط کارشناسان دیگر به درج آن در وبلاگ خواهیم پرداخت. com در این وبلاگ، مسائل عرفانی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و به پرسش‌های عرفانی پاسخ داده می‌شود. این گروه به پاسخ این سؤالات می‌پردازند و سپس پاسخ‌ها مورد ارزیابی کارشناسان دیگر قرار می‌گیرد و آنگاه در وبلاگ عرفانی درج خواهد شد. com در این وبلاگ، مسائل فلسفی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و به سؤالات فلسفی افراد پاسخ داده می‌شود. در این راستا، محققان واحد پاسخ به سؤالات با آشنایی کامل با مبانی فقهی به پاسخ این پرسش‌ها می‌پردازند و کارشناسان فقهی دیگر پاسخ‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و در مرحله نهایی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها در وبلاگ ارائه می‌گردد. سؤال‌های حدیثی ابتدا توسط محققان علوم حدیث پاسخ داده خواهد شد و سپس به‌وسیله کارشناسان مربوطه مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و آن گاه خلاصه‌ای از پاسخ‌ها در وبلاگ گذشته خواهد شد."

صفحه: از 44 تا 45
44 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

45 ره آورد نور , بهار 1384 - شماره 10

تاريخى در اين زمينه‌ را‌ پاسخگو‌ مى‏باشد.

امروزه در زمينه تاريخ اسلام سؤالات‌ و شبهات‌ جدى مـطرح اسـت. عده‏اى در فضاى اينترنت با استفاده از برخى احاديث و كتب‌ تاريخى‌ ضعيف، سعى بـر ارائه گـزارش‌ تـحريف‏گونه‏اى‌ از تاريخ‌ اسلام‌ دارند‌. از اين‏رو، واحد پاسخ به سؤالات‌ عزم‌ خود را جزم كرده است تا با ايجـاد وبـلاگ تـاريخى به سؤالات‌ و شبهات‌ تاريخ اسلام نيز پاسخ دهد.

تاريخ‌ پيدايش شيعه، علت اخـتلاف‌ شـيعه‌ و سنى، تاريخ تشيع ايران، حجاب‌ در‌ اديان، نقش پيامبران در ايجاد تمدن‏هاى بشرى، نقد ديدگاه‏هاى اهل سنت درباره حديث‌ غـدير‌ و تـاريخچه بحث ولايى در اسلام‌. از‌ جمله‌ مسائلى است كه‌ در‌ اين وبلاگ مورد بحث‌ قرار‌ مى‏گيرد.

5. وبـلاگ تـربيتى

http://tarbiaty.blogsky.com

در اين وبلاگ، مسائل تربيتى از ديدگاه‌ كارشناسان‌ اسلامى پژوهـش مـى‏شود و آنـ‏گاه به سؤالات‌ تربيتى‌ افراد پاسخ‌ داده‌ خـواهد‌ شـد. ضمن اينكه مشكلاتى‌ كه جوانان با آن دست به گريبان هستند، مطرح مى‏شود و درباره آن چـاره جـويى مى‏گردد‌، مانند‌: بحران هويت، مـشكل مـناسبات و روابط جـوانان‌ بـا‌ والدينـ‌، مشكل‌ تحصيل‌، مشكلات جنسى، بزهكارى‏ها‌، بـيمارى‏هاى‌ روانـى، اختلالات عاطفى مانند نگرانى، ترس، احساس حقارت، احساس گناه، اضطراب، وسواس و افـسردگى، و هـمچنين بررسى راه‏هاى‌ مقابله‌ با‌ مشكلات ياد شـده.

6. وبلاگ فلسفى

http://falsify‌.blogosky‌.com‌

در‌ اين‌ وبـلاگ‌، مـسائل فلسفى مورد بحث و بررسى قـرار مـى‏گيرد و به سؤالات فلسفى افراد پاسخ داده مى‏شود. بحث‏هايى همچون: اصالت وجود، اصول ماترياليسم، ديالكتـيك و مـاركسيسم، ربط حادث و قديم، قبض و بـسط‌ شـريعت، تـفاوت نفس و روح، تعريف مـفاهيم فـلسفى و براهين فلسفى بر اثـبات وجـود خدا.

پرسش‏هاى اين وبلاگ توسط كارشناسان مسائل فلسفى تجزيه و تحليل مى‏گردد و سپس در وبلاگ قرار داده مـى‏شود.

7. وبـلاگ‌ قرآنى‌

http://ghorany.blogosky.com

در اين وبلاگ، به سؤال‏هاى قرآنى كه امـروزه در مـحيط اينترنت و بـيرون از آن مـطرح اسـت، پاسخ داده خواهد شد. پرسـش‏هاى قرآنى نيز به وسيله‌ كارشناسان‌ علوم قرآنى بررسى مى‏شود و سپس محققان مربوطه، بدان پاسخ مـى‏دهند. اين پاسـخ‏ها توسط كارشناسان ديگر مورد ارزيابى دقـيق قـرار مـى‏گيرد و آن گـاه در‌ وبـلاگ‌ قرار مى‏گيرد.

8. وبـلاگ فـقهى

http‌://feghhy‌.blosky.com

در اين وبلاگ، به مسائل فقهى و حقوقى و به‏ويژه پرسش‏هاى مربوط به فلسفه برخى از احكام پاسخ داده خواهد شد.

امـروزه مـسائل و شـبهات‌ جديد‌ فقهى مطرح است كه‌ با‌ بـسيارى از حـوزه‏هاى اسـلامى در ارتـباط اسـت و نـيازمند پاسخگويى جدى فقيهان و پژوهشگران فقهى است.

در اين راستا، محققان واحد پاسخ به سؤالات با آشنايى كامل با مبانى فقهى به پاسخ‌ اين‌ پرسش‏ها مى‏پردازند و كارشناسان فقهى ديگر پاسـخ‏ها را مورد ارزيابى قرار مى‏دهند و در مرحله نهايى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها در وبلاگ ارائه مى‏گردد.

مسائلى از قبيل فلسفه حكم ارتداد، فلسفه حجاب، تفاوت ديه‌ زن‌ و مرد، قضاوت‌ زنان، شهادت زنان، فلسفه احكامى همچون نماز، روزه، زكات و مـسائل فـقهى ديگر در اين وبلاگ به آن‌ پاسخ داده خواهد شد.

9. وبلاگ حديثى

http://hadisy.blogosky.com

در‌ اين‌ وبلاگ‌، به پرسش‏هاى حديثى پرسشگران پاسخ داده خواهد شد. در اين زمينه احاديثى وجود دارد كه يا معانى ‌‌آن‌ مشكل است و يا فهم آن براى برخى دشـوارى مـى‏نمايد. اين وبلاگ سعى دارد‌ با‌ بهره‏گيرى‌ از توان علمى انديشمندان دينى، چنين ابهام‏هايى را بر طرف سازد.

سؤال‏هاى حديثى ابتدا توسط‌ محققان علوم حديث پاسخ داده خواهد شـد و سـپس به‏وسيله كارشناسان مربوطه مورد ارزيابـى‌ دقـيق قرار مى‏گيرد و آن‌ گاه‌ خلاصه‏اى از پاسخ‏ها در وبلاگ گذشته خواهد شد.

10. وبلاگ حقوق زنان

http://hoghoghy.blogskey.com

در باب حقوق زنان از نظر اسلام پرسش‏ها و شبهات فراوانى مطرح است كه انـديشمندان دينـى‌ به پاسخ آن پرداخته‏اند، امـا تـا به حال تمام اين سؤالات و شبهات در مجموعه‏اى مستقل سامان نيافته و يا به صورت كامل به اين مهم پرداخته نشده است.

محققان واحد پاسخ به‌ سؤالات‌ با توجه به جدى بودن بحث حقوق زنـان در فـضاى اينترنت، بر آن شدند كه با ايجاد وبلاگ مخصوص حقوق زنان، تمامى سؤال‏ها و شبهه‏هاى مربوط به زنان را در يك‌ وبلاگ‌ جمع كنند و به عرضه پاسخ‏هاى استوارى براى هر كدام بپردازند.

به همين جهت، پرسش‏ها ابـتدا بـه وسيله كارشـناسان مسائل زنان پاسخ داده خواهد شد و آن گاه از سوى كارشناسان‌ ديگر‌ مورد ارزيابى قرار مى‏گيرد. در مرحله نهايى، خلاصه‏اى از اين پاسـخ‏ها در وبلاگ قابل دستيابى خواهد بود.

مسائلى از قبيل: تنبيه بدنى زنان، ارث بـانوان، شـهادت در جـايگاه شهود‌، حق‌ حضانت‌ بانوان، قضاوت زنان، حق اشتغال‌ بانوان‌ و قواميت‌ (سرپرستى) مردان نسبت به زنان، برخى از مـسائلى ‌ ‌اسـت كه در اين وبلاگ بدان پاسخ داده شده يا مى‏شود.

بر اساس‌ اعلان‌ مسئولان‌ مربوطه، اين وبلاگ‏ها؛ با اسـتقبال خـوبى مـواجه شده‌ و در‌ مدت كمتر از ده روز مجموعاً بيش از 1800 نفر بازديد كننده داشته كه با توجه به كثرت وبلاگ‏ها‌، قـابل‌ توجه‌ است.

به اميد روزى كه استفاده از امكانات فناورى اطلاعات‌ و ارتباطات در نهادهاى دينى، بيش از پيش مـورد توجه قرار گيرد.