Skip to main content
فهرست مقالات

بازسازی معنایی روابط جنسی پیش از ازدواج: ارائه یک نظریه ی زمینه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 187 تا 212)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی کنش و رفتار جنسی پیش از ازدواج جوانان شهرستان سلسله با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی بوده است. روش شناسی پژوهش، کیفی بوده است و از روش نظریه زمینه ای به عنوان روش اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از استراتژی نظریه زمینه ای استفاده شده است. براساس روش نمونه گیری گلوله برفی و نیز معیار اشباع نظری، ۳۲ نفر از جوانان شهرستان سلسله (الشتر) در این پژوهش شرکت کردند که فهم و درک آن ها نسبت به روابط جنسی پیش از ازدواج مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده با استفاده از روش «نظریه زمینه ای» شامل هشت مقوله عمده به شرح زیر است: وسایل جدید ارتباطی، فشار گروه های دوستان، رفتار فراغتی، هویت یابی جنسی، نیاز عاطفی (روابط عاشقانه)، روابط مبتنی بر عشق سیال، فرصت و امکان ارتباط و جابه جایی اهداف ارزشی. مقوله «هسته» این بررسی «ارزش های رهایی بخش جنسی» است که سایر مقولات عمده را در بر می گیرد. نظریه زمینه ای به دست آمده در قالب یک مدل پارادیمی شامل سه بعد شرایط، تعاملات/ فرآیندها و پیامدها ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"٦. یافته ها سؤال اصلی پژوهش این است که مشارکت کنندگان نسبت به رابطۀ جنسی پیش از ازدواج یـا بـه گفتـۀ خودشان «سکس »، چه گونه جهت گیری میکنند، معانی ذهنی، کنش ها و پیامـد ایـن کـنش هـا بـرای آن هـا چه گونه است ؟ به طور کلی ، در خلال تحلیل کیفی با اجرای مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشـی بـه ترتیب ، ٢٤ مفهوم اولیه ، ٨ مقولۀ عمده : هویت یابی جنسی، فشار گروه های دوستان ، روابط مبتنی بـر عشـق سیال ، رفتار فراغتی، نیاز عاطفی و حمایتی، وسایل ارتباطی و جمعی، فرصت و امکان ارتباط و جابه جـایی اهداف استخراج شدند و سپس ، مقوله های مذکور در قالب یک مقولۀ هسـته ای «ارزش هـای رهـاییبخـش جنسی» ترسیم و مورد بحث قرار گرفتند. پدیدة روابط جنسی پیش از ازدواج در دهـه هـای گذشـته ، بـه صـورت محدود در شهرهای بزرگ و بین اقشار خاصی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی دیـده مـیشـد؛ ولـی بـا کندترشدن روند جامعه پذیری در ایران ، تشکیل خانواده در سنین پایین و داشتن فرزند ارزش مندی خـود را از دست داده و اولویت ها در زندگی جوانان تغییر چشم گیری پیدا کرده است : اگه تو جامعه و بین جوانان باشی، میبینی که کم تر به ارزش های مذهبی و سنتی اهمیت می دن ، جـوان فقط به دنبال ارزش های نو میره که توش لذت و خوش گذرانی باشه ، داشتن رابطۀ جنسی برای جوانان یه ارزش حساب میشه ."

کلیدواژه ها:

جوانان ،روابط جنسی ،تفسیرگرایی اجتماعی ،نظریه زمینه ای ،مدل پارادایمی

کلید واژه های ماشینی:

روابط جنسی پیش‌از ازدواج ، رفتار جنسی پیش‌از ازدواج جوانان ، جوانان ، بازسازی معنایی روابط جنسی ، رابطـۀ جنسی پیش‌از ازدواج ، پژوهش ، رابطـۀ جنسی ، دختر ، مقوله ، رفتار


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.