Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری در حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف مقاله

نویسنده:

ISC (‎19 صفحه - از 330 تا 348 )

چکیده:

ه منظور بررسی «تاثیر آموزش راهبردهای بادگیری در حافطه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف» تعداد ۲۰ دانش آموز عقب ‌مانده ذهنی خفیف که واجد نگهداری «طول» و «سطح» بودند، انتخاب شدند. و پس از اجرای پیش آزمون حافظه، به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه اختصاص گروه آزمایشی به مدت ۲۲ ساعت، تحت آموزش راهیردهای یادگیری قرار گرفت، پس از آن، در هر گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون اول (بلافاصله از آموزش) و پس آزمون نهایی (بعد از ۳ ماه) به اجرا در آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و «آزمون توکی» استفاده شد. یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که آموزش راهبردهای یادگیری سبب افزایش میزان «یادآوری» و «حفظ» و استمرار آموخته‌ ها در «کودکان عقب‌مانده ذهنی خفیف» شده است.

خلاصه ماشینی:

"دیاگرام الگوی برنامۀ آموزشی فراشناختی بورکوفسکی و ترنر(1988)بدین شرح است: &%00406YSRG004G% این پژوهشگران با استفاده ازاین‌روش،فرآیند اکتساب یک راهبرد را در کودکانعقب‌ماندۀ ذهنی تشریح نموده‌اند،یعنی شیوۀ اکتساب یک راهبرد به این نحو است کهدر گام اول،یک راهبرد اختصاصی،مثل راهبرد مرور ذهنی به کودک عقب‌ماندۀ ذهنیآموزش داده می‌شود و دربارۀ ارزش و اهمیت راهبرد،فواید و اثربخش بودن راهبرد و(به تصویر صفحه مراجعه شود) روش استفاده مناسب از آن،توضیح داده می‌شود و از او خواسته می‌شود با تکرار وتمرین،آن را بکار گیرد و در گام‌های بعدی،به منظور گسترش راهبرد آموزش دادهشده،سایر راهبردهای اختصاصی(از قبیل راهبرد گسترش‌دهی،سازماندهی و... ترتیب و نحوۀ آموزشها به شرح زیراند: گام اول:بررسی سطح پایه گام دوم:تشریح ضرورت و اهمیت بکار بستن راهبردهای یادگیری گام سوم:آموزش راهبرد مرور ذهنی گام چهارم:آموزش راهبرد سازماندهی گام پنجم:آموزش راهبرد نظارت بر درک گام هفتم:حفظ و استمرار آموخته‌ها 3-نتایج: برای تحلیل آماری این پژوهش،از روش تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر استفادهشده است. با آموزش راهبردها برمبنای روش هدایتگام‌به‌گام و به کاربستن اصول آموزشی در هر گام براساس 3 محور معین،یعنیآموزش راهبرد و ارزش و اهمیت آن،ترغیب آزمودنی‌ها به استفاده از راهبرد وکارآمدی در راهبرد طرح‌شده،مشاهده شد که نتایج کیفی و کمی فراهم آمده حاکی ازآن هستند که آموزش راهبردهای یادگیری برمبنای اصول آموزشی مذکور،نه تنهاسبب افزایش یادآوری کودکان عقب‌ماندۀ ذهنی خفیف می‌گردد،بلکه آموزش اینراهبردها موجب حفظ و استمرار آموخته‌ها پس از گذشت 3 ماه در این گروه ازکودکان می‌شود. 966-456,77 loV:ycneicifeD latneM fo lanruoJ naciremA:yromem mret-trohs gnivorpmi fo ecitcarp dna yroeht eht nO. G,salleK- :26-75,)1(08:loV:ycneicifeD latneM fo lanruoJ naciremA:stluda dedrater fo yromem noitingocer ni snoitcurtsni lasraeher dna noitazinagro tsiL)5791(."

کلید واژه های ماشینی:

حافظه کودکان عقب‌مانده ذهنی ، آموزش راهبردهای یادگیری ، راهبردهای یادگیری در حافظۀ کودکان ، آموزش راهبردهای یادگیری در حافظۀ ، حافظه ، عقب‌ماندۀ ذهنی خفیف ، بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری ، کودکان ، آموزش ، آزمون


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.