Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به کتابهای تازه

(3 صفحه - از 49 تا 51)

کلید واژه های ماشینی : کتاب ، اسلامی ، فارسی ، هنر ، سیاسی ، مؤسسه انتشارات امیر کبیر ، تاریخ معاصر ایران ، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، مجلدات ، قرآن

خلاصه ماشینی:

"بنا به گفته استاد محمد رضا حکیمی از آن تاریخ تا کنون مؤلفان موفق شده‌اند چهار جلد دیگر از این کتاب را آماده سازند. لهذا همچنان که استاد محمد رضا حکیمی با کمال اخلاص و فروتنی متذکر شده‌اند تقدیر و ارج گذاری از این مجموعه همانا توجهی شایسته و از سر عنایت بدین کتاب است و اینکه جویندگان معارف اصیل اسلامی و قرآنی و به ویژه طلاب بیدار، این کتاب را از آن خویش بدانند و از جوانی با این حقایق خورشیدوار قرآنی و تعالیم ابر زدا و آفتاب آفرین آل علی(ع) انس گیرند، تا سپس به زنده کردن آنها در میان جامعه‌های اسلامی همت گمارند تا جامعه‌های اسلامی سرمشق دیگر جامعه‌های عدالتخواه گردند. کتابشناسی گزینشی اسلام و ایران، مجموعه‌ای از اطلاعات کتابشناختی انتشار یافته، پیرامون اسلام و ایران به زبانهای مختلف است که از سوی معاونت امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود. تاریخ معاصر ایران(جلد دوم) از تاسیس سلسله پهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332مؤلف:پیتر آوری، ترجمه محمد رفیعی، ناشر:مؤسسه مطبوعاتی عطائی، 1367، 3000 نسخه، 556 ص، 1800 ریال. کتاب حاضر حاوی چهار بخش و شامل 16 مقاله تحقیقی-تاریخی درباره وقایع عصر مشروطیت و چهار نقد و بررسی تاریخی است. کتاب حاضر حاوی ترجمه مقالاتی است که در پروژه شاخص‌ها و در بخش روشها و تحلیل علوم اجتماعی توسط یونسکو تهیه شده است. عناوین فصول کتاب به قرار زیر است:فصل اول:نظریه مجموعه فصل دوم: روش‌های شمارش فصل سوم:مقدمه‌ای بر احتمالات فصل چهارم:احتمال شرطی و نابستگی(استقلال)فصل پنجم:متغیرهای تصادفی فصل ششم:توزیعات دو جمله‌ای به هنجاروپواسن فصل هفتم:زنجیرهای مارکف."

صفحه: از 49 تا 51
49 کیهان فرهنگی , دي 1367 - شماره 58

‌ ‌‌‌کـلیات‌

الحیاة(مجلدات سوم و چهارم)

مؤلفان:محمد رضا حکیمی، محمد حکیمی، علی حکیمی، انـتشارات‌ دفـتر‌ نـشر‌ فرهنگ اسلامی، 1367، 10000 نسخه، ج 3، 428 ص، 1300 ریال.ج 4، 492 ص، 1300 ریال.

الحیاة در واقع، فراخوانی‌ و دعوتی است به یک بازنگری عمیق و فـراگیر در ابعاد هدایت اسلامی.هدایت اسلامی‌ شامل«تربیت»است و«سیاست‌».اساس‌ هدایت اسلامی، تـعلیماتی است که دین اسـلام بـرای انسان آورده است تا صراط مستقیم را به او بشناساند و او را به پیمودن آن موفق سازد.این تعلیمات در دو رکن به‌ هم پیوسته گرد آمده است، قرآن و حدیث-دو رکنی که طلب هدایت از هر یک از آندو بی مـراجعه به آن دیگری منتج نیست.

مجموعه عظیم و دایرة المعارف آسای الحیاة، بر‌ همین‌ روش و آئین(یعنی بر اساس وحدت و آمیختگی دو رکن رکین اسلام، قرآن و حدیث)تصنیف و تألیف شده است.الحیاة تنها مجموعه‌ای از احـادیث و اخـبار نیست، بلکه یک هدایت طلبی جامع از‌ دو‌ چشمه الهی علم و هدایت است و به تعبیر عصری:استخراج یک جهان بینی(ایدئولوژی)اسلامی است از دو رکن دین اسلام:قرآن و حدیث به صورت مستقیم.بـنابر ایـن مؤلفان با‌ کمال‌ بزرگواری و فروتنی متذکر گردیده‌اند این کتاب تعلق چندانی به مؤلفان خود ندارد، زیرا که نقش عمده در آن، از آن آیات قرآن کریم و احادیث اسلامی است.متن عربی الحیاة‌(جـلد‌ اول‌ و دوم)در تـابستان 1358 منتشر‌ شد‌ و سپس‌ ترجمه این دو جلد نیز به قلم استاد احمد آرام چاپ و منتشر گردید.بنا به گفته استاد محمد رضا حکیمی از‌ آن‌ تاریخ‌ تا کنون مؤلفان موفق شده‌اند چـهار جـلد دیـگر‌ از‌ این کتاب را آماده سازند.ایـن چـهار جـلد شامل دو باب است(باب یازدهم و دوازدهم)و هر باب دارای پنجاه‌ فصل‌ و در‌ کل مشتمل بر بیش از 1100 عنوان در مقدمه نسبتا‌ مفصل جلد سوم-کـه در واقـع مـقدمه‌ای بر جلد سوم تا ششم است- مسایل مـربوط بـه این چهار‌ جلد‌ مطرح‌ شده است.مطالب و موضوعات این چهار جلد-بنا به اظهار استاد‌ حکیمی‌-در ارتباط با هـم و بـه صـورت مجموعی و پیوسته یک نظام، عرضه کننده تعالیمی است که مـؤلفان‌ در‌ صدد‌ عرضه آنها بوده‌اند.مؤلفان امیدوارند بقیه مجلدات این مجموعه(جلدهای پنجم و ششم‌)در‌ ظرف‌ 3 تا 5 ماه آینده عـرضه شـود.

از نـظر مؤلفان ارجمند فصول و مباحث مطروحه در این‌ مجلدات‌ مدخلی‌ بر«استنباط اقـتصاد اسـلامی»به منظور ایجاد جامعه‌ای نزدیک به معیارهای قرآنی، در ارتباط‌ با‌ تحقق بخشیدن به«قسط اسلامی»اسـت کـه ایـن خود آرمان اقتصادی اجتماعی نهضت‌های‌ انبیایی‌ است‌.بنابر این هدف از تدوین ایـن فـصول و عـرضه آیات و روایاتی که در آنها آمده‌، روشن‌ ساختن چگونگی«سیر ثروت و امکانات در جامعه اسلامی»اسـت یـعنی ایـنکه اسلام به‌ ثروت‌ و امکانات‌ چگونه نظر می‌کند و سیر آنها را در جامعه و کیفیت برخورداری مردمان را از آنـها بـه‌ چه‌ وجه صحیح می‌داند و می‌پذیرد.

کوشش و زحمات بی‌شائبه و گرانقدر استاد محمد رضا حـکیمی‌ و اخـوان‌ ایـشان‌، در تدوین این مجموعه عظیم و نفیس بزرگتر از آن است که در این مختصر وصف‌ آن‌ توان‌ کـرد.لهـذا همچنان که استاد محمد رضا حکیمی با کمال اخلاص و فروتنی‌ متذکر‌ شده‌اند تـقدیر و ارج گـذاری از ایـن مجموعه همانا توجهی شایسته و از سر عنایت بدین کتاب است‌ و اینکه‌ جویندگان معارف اصیل اسلامی و قـرآنی و بـه ویژه طلاب بیدار، این کتاب را‌ از‌ آن خویش بدانند و از جوانی با این‌ حقایق‌ خـورشیدوار‌ قـرآنی و تـعالیم ابر زدا و آفتاب آفرین آل‌ علی‌(ع) انس گیرند، تا سپس به زنده کردن آنها در میان جامعه‌های اسـلامی هـمت‌ گـمارند‌ تا جامعه‌های اسلامی سرمشق دیگر‌ جامعه‌های‌ عدالتخواه گردند‌.از‌ خداوند‌ منّان برای اسـتاد حـکیمی و برادران ایشان‌، در‌ راه احیای میراث اصیل تشیع و اسلام ناب محمدی و قرآنی و نیز برای ناشر‌ که‌ با هـمت فـراوان این مجموعه عظیم‌ را به هیئتی نیکو‌ و نفیس‌ آراسته و به طبع رسانیده، طـلب‌ تـوفیق‌ و بهروزی و سر بلندی می‌کنیم.سعی‌شان مشکور و مـأجور بـاد.

(در خـاتمه تذکر این نکته‌ لازم‌ است که اسـتاد مـحمد رضا‌ حکیمی‌ طی‌ دو مقاله مبسوط‌ و مشبع‌-مندرج در اطلاعات پنجشنبه‌ 8 دیماه‌ و پنجشنبه 15 دیماه 67-بـه شـرح و معرفی مجلدات سوم و چهارم الحـیاة پرداخـته‌اند و ما ارکـان‌ و فـقرات‌ ایـن معرفی را از نوشته ایشان‌ نقل‌ نمودیم.)

-کـتابشناسی‌ گـزینشی‌ اسلام‌ و ایران(1950-1978)

با‌ همکاری مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشی رایزن، ناشر:وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی.

کـتابشناسی گزینشی اسلام و ایران، مجموعه‌ای‌ از‌ اطلاعات کـتابشناختی انتشار یافته، پیرامون اسـلام‌ و ایـران‌ به‌ زبانهای‌ مختلف‌ است کـه از‌ سـوی‌ معاونت امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

اطلاعات اولیه کتاب مـزبور از طـریق‌ بخش‌ خدمات‌ بین المللی کـتابخانه کـنگره آمـریکا وابسته به‌ شـبکه‌ اطـلاع‌ رسانی‌ جهانی‌ دریافت‌ و تـوسط مـؤسسه پژوهشی رایزن به طریقه کامپیوتری پردازش شده است.

کتابشناسی گزینشی اسلام و ایران، در مجموع بالغ بـر پنـجهزار عنوان کتاب، با بیش از شش هـزار مـوضوع‌ مستقل را مـعرفی مـی‌نماید، ایـن موضوعات اگر چه بـسیار متنوع‌اند لکن عمدتا حول محور ایران، اسلام و انقلاب اسلامی دور می‌زنند، به نحوی که تنها در بـاب‌

مـعماری و هنر اسلامی بیش‌ از‌ سیصد اثر قـدیم و جـدید را مـعرفی مـی‌نماید.

اسـتفاده از تسهیلات کامپیوتری در تـدوین ایـن مجموعه، این امکان را فراهم نموده تا فهرست‌های جامعی از متن اصلی تهیه گردد که‌ هر‌ یک بـه نـوبه خـود زمینه ساز ایده‌های جدیدی در امر تحقیق و پژوهـش مـی‌باشد، فـهارس مـزبور عـبارتند از:

فـهرست نویسندگان، فهرست موضوعات، فهرست عناوین‌، فهرست‌ ناشرین، فهرست کشورهای محل انتشار‌، فهرست‌ سالهای انتشار، فهرست زبانهای انتشار و نهایتا فهرست شماره‌های استاندارد بین المللی کتب)ISBN( که محقق را در امـر سفارش و تهیه کتب مورد نیاز یاری‌ می‌دهد‌.

کتاب حاضر اگر چه‌ به‌ تعداد معدودی از کتب قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم نیز اشاره دارد، لکن هدف اصلی آن پرداختن به انتشارات دهه 60 و بـعد از آن تـا سال 1987 میلادی است، چرا‌ که‌ طبق فهرست سالهای انتشار، هفتاد در صد از کل کتبی که وارد شبکه توزیع بین المللی شده‌اند، به دهه اخیر اختصاص دارد.

در این دوره رشد کمّی انتشارات، بخصوص در‌ سـالهای‌ 1978 الیـ‌ 1983 قابل توجه و مبین تأثیر بلا شبهه وقوع انقلاب اسلامی، یعنی دوران پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی و نیز‌ ابتدای جنگ تحمیلی می‌باشد.

کتابشناسی گزینشی اسلام و ایـران بـه صورت یک‌ مجلد‌ نفیس‌ در قـطع(29*21)بـه مناسبت دهمین سالگرد انقلاب اسلامی منتشر خواهد شد.

-پیر در آینه

تحقیق‌:‌‌عزیز‌ الله کاسب، ناشر:مؤلف 1367، 3000 نسخه، 326، ص، 1000 ریال.

امروزه افراد سالمند‌ بویژه‌ در‌ مغرب زمین بـه صـورت افرادی مطرود درآمده‌اند.در گـذشته بـه علت بالا رفتن سن افراد‌ و مجرب شدن آنان بقا و دوام اجتماع، مربوط به رعایت نکاتی بود که به‌ عنوان دستور العمل از‌ تجربه‌ حاصل می‌شد و مظاهر این تجربه و عاملان آن هم افراد مـسن بـودند و از سوی دیگر به علت وضع نامطلوب بهداشتی و شیوع امراض، افراد قلیلی در جامعه به مرحله پیری می‌رسیدند. لذا پیری‌، نوعی ارزش به شمار می‌رفت.ولی در جامعه کنونی غرب بالا رفتن سن، مقیاس افزایش تـجربه نـیست، چون پیـری کار مهمی نیست که مستلزم تحمل شداید و مشکلات باشد.

اما کلمه«پیر‌»در‌ دیروز و حتی امروز مشرق زمـین دارای حرمتی خاص و ارزشی ویژه است.کتاب حاضر همانگونه که از عنوانش بـر مـی‌آید حـاوی ریشه‌یابی واژه«پیر»در تاریخ و ادبیات کلاسیک است.

-فهرست احادیث‌ معانی‌ الاخبار

للشیخ الصدوق، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1408، 38 ص، 1000 نـسخه.

‌ ‌بـنیاد پژوهش‌های اسلامی در نظر دارد برای یکایک مصادر حدیث شیعه فهرستی جداگانه تهیه شده کـه بـرای سـرعت‌ بیشتر‌ و پرهیز از دشواریهای حروفچینی مجدد، موقتا با همان حروف کامپیوتر عرضه گردد.

-دین

-اندیشه‌های اصـلاحی در نهضتهای اسلامی

تألیف محمد جواد صاحبی، انتشارات کیهان 1367، 3150 نسخه، 230 ص، 650‌ ریال‌.

50 کیهان فرهنگی , دي 1367 - شماره 58

51 کیهان فرهنگی , دي 1367 - شماره 58