Skip to main content

40 عنوان


آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 43
 • وابسته به :
  انجمن آموزش عالی ایران

آموزش و ارزشیابی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 50
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، دوره نهم - شماره 4
 • وابسته به :
  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

اسلام و پژوهش های تربیتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 22
 • وابسته به :
  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

اندازه گیری تربیتی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

اندیشه های نوین تربیتی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398، دوره پانزدهم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا (س)

پژوهش در برنامه ریزی درسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 65
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 47
 • وابسته به :
  دانشگاه امام حسین (ع)

پژوهش در نظام های آموزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 50
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399، سال دهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 96
 • وابسته به :
  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 45
 • وابسته به :
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان «سمت»

پژوهش های آموزش و یادگیری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 29
 • وابسته به :
  دانشگاه شاهد

پژوهش های برنامه درسی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه شیراز با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 16
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

پژوهشنامه تربیتی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 62
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

تربیت اسلامی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 32
 • وابسته به :
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تعلیم و تربیت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 142
 • وابسته به :
  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

تفکر و کودک

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، سال دهم - شماره 2
 • وابسته به :
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

توانمند سازی کودکان استثنایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 34

راهبردهای شناختی در یادگیری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

رویکردهای نوین آموزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 31
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

 • آخرین شماره :
  مرداد و شهریور 1399 - شماره 43
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

علوم تربیتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 110
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 50
 • وابسته به :
  مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین (ع)

فلسفه تربیت

 • آخرین شماره :
  پاییز - زمستان 1398 - شماره 7

کودکان استثنایی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 75
 • وابسته به :
  پژوهشکده کودکان استثنائی

مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 28
 • وابسته به :
  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مطالعات آموزش و یادگیری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه شیراز

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه فرهنگيان

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 21
 • وابسته به :
  سازمان سنجش آموزش کشور

مطالعات برنامه درسی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 56
 • وابسته به :
  انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 21
 • وابسته به :
  انجمن مطالعات برنامه درسی

مطالعات برنامه ریزی آموزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 16
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

مطالعات فقه تربیتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 33
 • وابسته به :
  جامعة المصطفی العالمیه

ناتوانی های یادگیری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1395 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه محقق اردبیلی

نوآوری های آموزشی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 74
 • وابسته به :
  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی