Skip to main content
آدرس :
مازندران - بابلسر - خیابان پاسداران - سازمان مرکزی
تلفن :
011-35303000
درباره ناشر
دانشگاه مازندران دارای سابقه ای بالغ بر 35 سال است که هسته اولیه آن را موسسه آموزش عالی اقتصادی و اداری – مدرسه عالی علوم کشاورزی- موسسه آموزشی کشاورزی گرگان- مرکز تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل و مرکز تحصیلات تکمیلی بابلسر(دانشگاه شمال) تشکیل داده اند که در سال 1358 و با تصویب شورای عالی انقلاب از ادغام این مراکز دانشگاه مازندران به صورت رسمی تاسیس و در طی سال های اخیر رشد قابل توجهی در هر دو عرصه کمی و کیفی یافته است. همچنین در سال 1364 دانشکده پزشکی تحت پوشش دانشگاه مازندران ابتدا در ساری و سپس در بابل تاسیس گردید که در سال 67-1366 با قرارگرفتن مجتمع های پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه مازندران جدا و از آن تاریخ به صورت مستقل درآمدند. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز در سال 1368 از دانشگاه مازندران منتزع و به صورت دانشگاه مستقل درآمد.
آدرس اینترنتی
http://www.umz.ac.ir/
پست الکترونیک
info@umz.ac.ir

پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی

 • آخرین شماره :
  نیمه ی اول 1388 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1386 - شماره 7
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی

 • آخرین شماره :
  نیمه‌ی اول 1399، سال دوازدهم - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه اقتصاد کلان

 • آخرین شماره :
  نیمه‌ی اول 1399 - شماره 29
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان

 • آخرین شماره :
  زمستان 1390 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

برنامه ریزی و توسعه گردشگری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 33
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

کاوش های دینی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1390، سال سوم - شماره 6
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

جامعه شناسی نهاد های اجتماعی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

مطالعات ساختار و کارکرد شهری

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

مطالعات برنامه ریزی آموزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

هنرهای حوزه کاسپین

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 1

پژوهشنامه حقوق تطبیقی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1395 - شماره 3

قرآن و علوم بشری

 • آخرین شماره :
  پاییز 1393، سال سوم - شماره 2

سیاست و روابط بین الملل

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، سال سوم - شماره 5
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران