Skip to main content
آدرس :
تلفن :
درباره ناشر
انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران درمرداد ماه سال1382 شمسی و براساس مجوز شماره 15609 مورخ 6/5/82 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تأسیس شد. هدف انجمن بهره گیری از تمامی ظرفیت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور و دانش مدیریت جهان برای ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه مدیریت استراتژیک، توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پژوهش در این حوزه و نیز پیشبرد اهداف و افزایش توان مدیریت درکشور است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است
آدرس اینترنتی
http://www.issm.ir/
پست الکترونیک

مدیریت فردا

 • آخرین شماره :
  پاییز 1400 - شماره 68
 • وابسته به :
  انتشارات تولید دانش با همکاری انجمن مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1400- شماره 48
 • وابسته به :
  انجمن مدیریت راهبردی ایران