Skip to main content
آدرس :
قم، بلوار شهید صدوقی (ره)، خیابان شهید شهبازی، پلاک 13
تلفن :
32918444(025)
درباره ناشر
موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت در جهت اهداف زیر قدم برمی‌دارد: 1. توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینة اخلاق و تربیت با نگرش اسلامی؛ 2. گسترش فعالیت علمی در رشته هاي اخلاق، علوم تربیتی و علوم مرتبط با استفاده از ظرفیت موجود در حوزه و دانشگاه؛ 3. زمینه سازی علمی برای تدوین نظام تربیتی و اخلاقي اسلام؛ 4. تربیت نیروی علمی مناسب در زمینه های اخلاق و تربیت برای تأمین نیازهای کشور و جهان؛ 5. فراهم آوردن بستر لازم برای هماهنگي بين نیروهای علمی فعال در زمینه اخلاق و تربیت اسلامی؛ 6. همکاری با نهادهای حوزوی و دانشگاهی در جهت تقویت فعالیتهای علمی در دو رشته اخلاق اسلامی و علوم تربیتی. زبان فارسی
آدرس اینترنتی
http://ueae.ir
پست الکترونیک
info@ueae.ir

اسلام و پژوهش های روان شناختی

  • آخرین شماره :
    بهار و تابستان 1399 - شماره 13