Skip to main content
آدرس :
کرج خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی
تلفن :
32247783(026)
درباره ناشر
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران یکی از مهم ترین تشکل های علمی حوزه اقتصاد کشاورزی است که در سال 1372 توسط جمعی از فرهیختگان این رشته تأسیس شد. هدف از تشکیل انجمن همانطور که در اساسنامه آن نیز قید شده است گسترش و ارتقاء علم اقتصاد کشاورزی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه­های مرتبط می باشد....
آدرس اینترنتی
https://iranianaes.ir
پست الکترونیک
info@iranianaes.ir

اقتصاد کشاورزی

  • آخرین شماره :
    زمستان 1400، دوره پانزدهم - شماره 4
  • وابسته به :
    انجمن اقتصاد کشاورزی ایران