Skip to main content
فهرست مقالات

نرم افزار آموزشی ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1383 - شماره 9 علمی-پژوهشی (17 صفحه - از 32 تا 48)

کلیدواژه ها : <P>سازنده‌گرايي ،نرم‌افزار ،فعاليتهاي بيانگر ،حل مسئله ،نرم‌افزار رياضي ابتدايي</P>

کلید واژه های ماشینی : سازنده‌گرایی ،پیشرفت تحصیلی ،آموزش به کمک رایانه ،پس‌آزمون در گروه آزمایش ،نرم‌افزار سازنده‌گرایی ،آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی ،پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،آموزش ریاضی ،گروه آزمایش ،آزمایش نسبت به گروه ،نرم‌افزار آموزش ریاضی ،افزایش سطح یادگیری شناختی ،نرم‌افزار آموزش ،آزمون پیشرفت تحصیلی ،پس‌آزمون در گروه ،سازنده‌گرایی سبب افزایش سطح یادگیری ،آموزشهای رایانه‌ای سازنده‌گرایی ،تحصیلی ،یادگیری شناختی در فراگیران ،سازنده‌گرایی سبب افزایش فعالیتهای گروهی ،گروه آزمایش نسبت ،بررسی تاثیر نرم‌افزار سازنده‌گرایی ،رایانه‌ای ،سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،فعالیتهای گروهی ،میزان پیشرفت فرآیند تدریس ،میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،دانش‌آموزان گروه آزمایش ،سطح یادگیری شناختی ،میزان اثربخشی

&lt;P&gt; این مقاله دربارة دیدگاه آموزش به کمک رایانه از دیدگاه سازنده‌گرایی است. هدف مقاله تولید نرم‌افزار آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه سازنده‌گرایی است و میزان اثربخشی نرم‌افزار را به شیوة نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه در دوره ابتدایی مورد بررسی قرار داده است.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; جامعة آماری تحقیق شامل دانش‌آموزان استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1384-1383 است. نمونه آماری شامل دو کلاس چهارم دخترانه از مدارس ابتدایی شهر ارومیه است. حجم نمونه برای گروه آزمایش برابر با 34 و برای گروه گواه برابر با 36 دانش‌آموز است. دانش‌آموزان در هر دو گروه همسان شده‌اند. در گروه آزمایش از آموزش نرم‌افزاری و در گروه گواه از آموزش معمول کلاسی استفاده شده است. از پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و از چک لیست مشاهده برای اندازه‌‌گیری میزان پیشرفت فرآیند تدریس استفاده شده است.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; نتایج تحلیل آزمون u نشان می‌دهد که میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و انجام دادن فعالیتهای گروهی (p&amp;lt;0/01 ، 265/3-z = ) و همچنین میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و میزان پاسخ دانش‌آموزان به سئوالات مراحل بالای حیطه شناختی (p&amp;lt;0/05 ، 518/2-z = ) تفاوت معنادار (در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه) وجود دارد.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; نتایج آزمون t مشخص کرد که آموزش از طریق نرم‌افزار سازنده‌گرایی باعث افزایش انگیزه (p&amp;lt;0/01، 318/3t = ) و مهارت حل و طرح مسئله (p&amp;lt;0/01، 124/2t =) در فراگیران نسبت به روش تدریس غیررایانه‌ای می‌شود. همچنین پس‌آزمون در گروه آزمایش و گروه گواه نشان می‌دهد که مقدار t مشاهده شده (136/3) در گروه آزمایش بیشتر از مقدار بحرانی جدول (66/2) در سطح آلفای 1% است. بنابراین فرضیه صفر رد شده و به مفهوم تاثیر آموزشهای رایانه‌ای بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، نسبت به آموزشهای معمول مدارس که از آموزشهای غیر رایانه‌ای استفاده می‌کنند، دارد.&lt;/P&gt;

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.