Skip to main content

پژوهش های فلسفی

این نشریه از تاریخ 1380/03/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
فلسفه و کلام
ناشر
دانشگاه تبریز
عنوان قبلی
ادبیات و علوم انسانی، Philosophical Investigations
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2251-7960
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه تبریز
تلفن
0411-3392131
دورنگار
0411-3392131
آدرس اینترنتی
http://philosophy.tabrizu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول
معاونت پژوهشی دانشگاه
سر دبیر
دکتر سیدیحیی یثربی
هیئت تحریریه
دکتر سید یحیی یثربی، دکتر احمد احمدی، دکتر منصور ایمانپور، دکتر ریچارد پالمر، دکتر عبدالرزاق حسامی فر، دکتر مرتضی حاج حسینی، دکتر رابرت داستال، دکتر مرتضی شجاری، دکتر منوچهر صانعی دره بیدی، دکتر حسن فتحی، دکتر محمود نوایی، دکتر یوسف نوظهور، دکتر مراک وان دن بوسه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
دکتر محمد اصغری
ویراستار انگلیسی
دکتر علیرضا آزادی
آدرس
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دفتر نشریات علمی دانشکده
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/10/05