Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی توزیع فراوانی الل ها در سه منطقه کوتاه تکرار شونده ژنوم انسانی در جمعیت ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ژنوتیپ ، سایز مارکر اللی ، منطقه کوتاه تکرار شونده ژنوم ، ژنوم انسانی در جمعیت ایران ، تکرار شونده ژنوم انسانی ، سیستم ، سیستم ، SPF ، سازمان پزشکی قانونی کشور ، سایز مارکر استاندارد

در این تحقیق برای اولین بار در ایران،شناسایی و بررسی توزیع فراوانی الل‌ها برای سه محل‌ 1OHTMUH ، A/31AWVMUH و SPF/SEFMUH از مناطق کوتاه تکرار شونده ژنوم انسانی RTS (1) انجام پذیرفته است.جمعیت مورد مطالعه از مراجعین غیر خویشاوند سراسر کشور به سازمان پزشکی قانونی‌ بصورت اتفاقی انتخاب شده،مناطق مورد نظر ژنوم ابتدا توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز( RCP )تکثیر شدند. سپس الل‌ها توسط اکلتروفورز بر روی ژال پلی اکریل آمید سکوانسینگ جدا گردیده،پس از رنگ‌آمیزی با نیترات نقره قابل مشاهده و نامگذاری شدند.همچنین شاخص نردبانی مخصوص هر یک از محلهای یاد شده تهیه‌ گردید.بررسی فراوانی ژنوتیپهای مشاهده شده و ژنوتیپهای مورد انتظار از طریق آزمون کای اسکوئر دال بر تبعیت پراکندگی ژنوتیپهای مشاهده شده از قانون grebnieW-ydraH می‌باشد.همچنین EP و PD برای هر سیستم محاسبه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق برای اولین بار در ایران،شناسایی و بررسی توزیع فراوانی الل‌ها برای سه محل‌ 1OHTMUH ، A/31AWVMUH و SPF/SEFMUH از مناطق کوتاه تکرار شونده ژنوم انسانی RTS (1) جمعیت مورد مطالعه از مراجعین غیر خویشاوند سراسر کشور به سازمان پزشکی قانونی‌ بصورت اتفاقی انتخاب شده،مناطق مورد نظر ژنوم ابتدا توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز( RCP )تکثیر شدند. بررسی فراوانی ژنوتیپهای مشاهده شده و ژنوتیپهای مورد انتظار از طریق آزمون کای اسکوئر دال بر مرکز این سازمان در ایران می‌باشد و افراد از قابل ذکر است که هیچ یک از مناطق مورد بررسی‌ تا کنون 6 الل برای این محل شناخته شده‌ تا 10 الل برای آن گزارش شده است(7 و 3). در این تحقیق 8 الل برای جمعیت مورد فراوانی الل‌های یافت شده در جمعیت مورد برای این سیستم 7 الل یافت گردید که‌ از بین 28 ژنوتیپ ممکن برای این الل‌ها از بین 28 ژنوتیپ ممکن برای این الل‌ها امکانات لازم برای این کار موجود نمی‌باشد ستون 13:سایز مارکر استاندارد bK1 (به تصویر صفحه مراجعه شود) ستون 13:سایز مارکر استاندارد bK1 (به تصویر صفحه مراجعه شود) ستون 13:سایز مارکر استاندارد bK1 (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 1-الف)فراوانی ژنوتیپهای در سیستم SPF/SEFMUH جدول 1-ب)فراوانی الل‌ها در سیستم SPF/SEFMUH (تعداد 111 نفر) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3-ب)فراوانی الل‌ها در سیستم 01HTMUH (تعداد 103 نفر) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-فراوانی الل‌ها در سیستم SPF/SEFMUH (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جمعیت مورد بررسی انجام پذیرفت که‌ سیستم مورد نظر برای بررسیهای تعیین‌"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.