Skip to main content
فهرست مقالات

هویت قومی ارامنه مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر در استمرار قومی ارامنه مطالعه روی ارامنه تهران

نویسنده:

(32 صفحه - از 71 تا 102)

چکیده:

‫ﭼﮑﯿﺪه‬‬‬‬‫ارﻣﻨﻪ اﯾﺮان ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن‬‬‬‬‫ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺣﺪود 053 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﮐﻮچ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﻠﺖ اﯾـﺮان ﺷـﺪه اﻧـﺪ.‬‬‬‬‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﻣﺮزﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺮدم در ﻃﻮل ﺗﺎرخ ﺣﯿﺎت آﻧﻬﺎ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺪف اﯾـﻦ‬‬‬‬‫ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ‬‬‬‬‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﯾﺘﯽ اراﻣﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﮑﯿﻨﺰ و ﻧﻤﺎد ﭘﺮدازی‬‬‬‬‫ﻗﻮﻣﯽ آﻧﺘﻮﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻔﻆ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻫـﻮﯾﺘﯽ ارﻣﻨـﯽ ﺑـﻪ‬‬‬‬‫ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻮﻣﯽ اراﻣﻨﻪ اﯾﺮان)ﺗﻬـﺮان ( در ﻃـﻮل زﻣـﺎن دﺳـﺖ ﯾـﺎﺑﯿﻢ. ﺑـﺮای‬‬‬‬‫ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روﺷﻬﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﯿﻤﺎش دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری داده‬‬‬‬‫ﻫﺎدر راﺳﺘﺎی آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ( زده و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺻﺪد اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮﯾﻪ‬‬‬‬‫اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻮﻣﯽ اﺳﻤﯿﺖ در ﻣﻮرد اراﻣﻨﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ آﻣﺪﯾﻢ.ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ‬‬‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﻫﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﻫﻮﯾﺖ ارﻣﻨﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻮد.‬‬‬

خلاصه ماشینی:

"ﭘﺎﺳﺪارﻣﺎﺟﯿﺎن در اﯾﻨﺒﺎره ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:‬‬‬‬ ‫»ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﻣﻨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻌﻨـﻮی ﻣﻠـﺖ‬‬‬‬ ‫اﻧﺠﺎم داده ، در واﻗﻊ ﺧﻮد ﻣﻠﺖ را ﻧﯿﺰ در ﭼـﺎرﭼﻮب اﻣﭙﺮاﻃـﻮری ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ رﻫﺒـﺮی ﻧﻤـﻮده و ﻧﮕﺬاﺷـﺘﻪ‬‬‬‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮدش در وﺟﻮد ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﺷﻮد‬‬‬‬ ‫)ﭘﺎﺳﺪارﻣﺎﺟﯿﺎن، 9631،113 و411:6002, ‪(Abrahamian‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫وﯾﮋﮔﯽ دﯾﺎﺳﭙﻮراﯾﯽ اراﻣﻨﻪ‬‬‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗـﻮﻣﯽ ارﻣﻨـﯽ، ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔـﯽ دﯾﺎﺳـﭙﻮراﯾﯽ آن ﻫـﺎ ﺑـﻪ‬‬‬‬ ‫ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﻣﻨـﻪ ﺳـﺎﮐﻦ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ )ﻏﯿـﺮ از ارﻣﻨﺴـﺘﺎن ( ﻫﺴـﺘﯿﻢ‬‬‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺮوزه دﯾﺎﺳﭙﻮرا ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻠﯿﺖ ﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﯽ، ﭘﻨـﺎه ﺟﻮﯾـﺎن،‬‬‬‬ ‫ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرو ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﺎﻧـﺪه‬‬‬‬ ‫اﻧﺪ، ﻣﯽ ﺷﻮد‬‬‬‬ ‫)11: 4002,‪( Panossian,2005:312,Abrahamian,2002:326,Safaran in kokot‬‬‬‬‬‬‬‬ ‫در ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﻣﻨﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﺎﺳﭙﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎﯾﯽ‬‬‬‬ ‫ﭼﻮن ﮐﻠﯿﺴﺎ ، ﻣﺪرﺳﻪ،، ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ اراﻣﻨـﻪ‬‬‬‬ ‫دﯾﺎﺳﭙﻮرا ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم،زﻣﺴﺘﺎن 8831‬‬‬‬ ‫ در ﻣﺪارس ارﻣﻨﯽ، ﮐﻮدﮐﺎن ارﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ﺑـﺎ زﺑـﺎن، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،‬‬‬‬ ‫ارزﺷﻬﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ )ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد( آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ، ﻟـﺬا ﻓﺮآﯾﻨـﺪ‬‬‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮔـﺮوه ﻗـﻮﻣﯽ آﻧﻬـﺎ‬‬‬‬ ‫ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ."

کلیدواژه ها:

ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﻫﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﻫﻮﯾﺖ ، اﺳﺘﻤﺮار )ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﻮﯾﺖ( ﻗﻮﻣﯽ ، ذﯾﺎﺳﭙﻮرا

کلید واژه های ماشینی:

اراﻣﻨﻪ ، هویت قومی ارامنه مطالعه ، ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ اراﻣﻨﻪ ، ‫ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ اراﻣﻨﻪ ، استمرار قومی ارامنه مطالعه ، اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻮﻣﯽ اراﻣﻨﻪ ، اراﻣﻨـﻪ ، مطالعه جامعه‌شناختی عوامل موثر ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ‬‬‬‬‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﯾﺘﯽ اراﻣﻨﻪ ، عوامل موثر در استمرار


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.