Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی عوامل خطر و پیش بینی احتمال ناسازگاری در ازدواج

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 189 تا 208)

در این تحقیق شناسایی عوامل خطر و پیش بینی سازگاری در ازدواج و هم چنین مقایسه عوامل شخصیتی و جمعیت شناختی زوج های سازگار و ناسازگار مدنظر بوده است. به این منظور 40 زوج سازگار و 40 زوج ناسازگار که به مجتمع قضایی خانواده در تهران مراجعه کرده بودند، انتخاب گردید و پرسشنامه های مشکلات زناشویی و ویژگی های جمعیت شناختی به آنها داده شد. ضریب همبستگی بین نمرات زن و شوهر در هر یک از پاره آزمون های پرسشنامه مشکلات زناشویی نمره سازگاری آن زوج را در آن پاره آزمون تشکیل می داد. چنین فرض گردید که بین زوج های سازگار و ناسازگار با توجه به این مشکلات و ویژگی ها تفاوت معنی داری وجود دارد، نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد میانگین نمرات زوج های سازگار در سازگاری در انگیزه ازدواج (0.007= p)، سازگاری جنسی (0.04= p) سازگاری در تصمیم گیری (0= p) تحصیلات شوهر (0= p)، تحصیلات زن (0.003= p) و شغل شوهر (0.005 = p) به طور معنی داری بیشتر از میانگین نمرات زوج های ناسازگار است. نتایج تحلیل تمایزات نیز نشان داد که همبستگی این متغیرها با عضویت در گروه های سازگار و ناسازگار به ترتیب اهمیت به قرار زیر است: سازگاری در تصمیم گیری (0.583 = r)، تحصیلات شوهر (0.58= r)، تحصیلات زن (0.46= r)، سازگاری در انگیزه ازدواج (0.425= r)، شغل شوهر (0.323= r) و سازگاری جنسی (0.32= r). در پی تحلیل گام به گام معادله پیش بینی عضویت در گروه های سازگار و ناسازگار به صورت زیر به دست آمد: سازگاری جنسی 0.674+ شغل شوهر 0.387+ تحصیلات زن 0.16+ تحصیلات شوهر 0.067=y 4.92- سازگاری در تصمیم گیری 1.62+ سازگاری در انگیزه ازدواج 0.904+ با در دست داشتن نمرات پرسشنامه هر زوج و قراردادن آن در این معادله، عضویت گروهی آن زوج و احتمال ناسازگار بودن آنها را می توان پیش بینی کرد. نمرات کل سازگاری زوج ها نیز مورد تحلیل تمایزات قرار گرفت و متغیرهای معنی دار به ترتیب اهمیت آن در معادله پیش بینی به شرح زیر محاسبه گردید: 5.1- شغل شوهر 0.42+ تحصیلات زن 0.14+ تحصیلات شوهر 0.055+ سازگاری کل 4.21=y چنانچه نمرات هر زوج در معادله فوق قرار داده شود و نمره ممیز (y) به دست آمده مثبت باشد پیش بینی می شود آن زوج به گروه سازگار متعلق باشد، و اگر منفی باشد به گروه ناسازگار تعلق داشته باشد. نقطه برش در معادله فوق صفر می باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.