Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری با رویکرد رضایت شهروندان (نمونه موردی بخش اشترینان)

نویسنده:

(12 صفحه - از 17 تا 28)

چکیده:

کیفیت زندگی شهری، امروزه به عنوان یکی از مسائل اساسی مورد توجه اندیشمندان علوم شهری است .در منابع مختلف، تعاریف متفاوتی از کیفیت زندگی ارائه شده است .در یک نگاه می توان کیفیت زندگی را، شرایط عینی مطلوب محیطی و ارزیابی مثبت فردی از این شرایط تعریف کرد .در عین حال، مقیاس مطالعه و روش مطالعه ی کیفیت زندگی نیز، پیرو قانون خاصی نیست. کیفیت زندگی شهری معمولا از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص های عینی حاصل از داده های ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخص ها اندازه گیری می شود. هدف پژوهش حاضر، سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری با رویکرد رضایت شهروندان در بخش اشترینان می باشد. روش تحقیق روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش براساس هدف توسعه ای-کاربردی و براساس ماهیت توصیفی-تحلیلی و براساس زمان مقطعی می باشد. روش تجزیه و تحلیل دادها بااستفاده از نرم افزار spss با برای این منظور با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز تعیین شده 350 پرسشنامه، تهیه تنظیم شده با استفاده از روش های آزمون (رگرسیون، T تک نمونه، همبستگی پیرسون)، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق درمجموع حاکی از متوسط به پایین بودن میزان رضایتمندی شهروندان از شاخص های کیفیت زندگی در بخش اشترینان می باشد.

خلاصه ماشینی:

شریف النسبی در سال1393 در مقاله ای با عنوان (مقاله سنجش کیفیت زندگی در محلات مراکز شهری از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: محله حکیم کلانشهر اصفهان)نتایج زیر دست یافت :در ایران و نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری آن به موضوع کیفیت زندگی شهری توجه بسیار اندکی شده است و برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر حتی مرجع و سازمان مشخصی برای ارائه و پایش مسائل ، محورها ، شاخص ها، اندازه گیری سطوح رضایت وکیفیت زندگی شهروندان، مسائل و مشکلات در ارتباط با آن تا کنون وجود نداشته و نداردیافته های این تحقیق نشان می‌دهد میانگین پاسخ های جامعه نمونه آماری ۲/۹ ازمیانگین درنظر گرفته شده برای جامعه ۳ کمتر است. )ماخذ: یافته های پژوهش 1396 3-3- شاخص های(عینی و ذهنی) و ابعاد کیفیت زندگی مطالعات کیفیت زندگی (QoL)"2" Text="Quality of Life"/ در محیط های شهری، به‌طور قابل توجه ی از سوی اندیشمندان علوم شهری مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است (ن. بدین ترتیب می توان گفت که نتایج این تحقیق درمجموع حاکی از متوسط به پایین بودن میزان رضایتمندی شهروندان از شاخص های کیفیت زندگی در بخش اشترینان می باشد. در تحلیل انجام شده نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین کیفیت زندگی و میزان مشارکت در سطح محلات مورد مطالعه ارتباط معناداری وجود دارد و این ارتباط خطی، مستقیم و قوی می باشد. )ماخذ: یافته های پژوهش 1396 10 -3- فرضیه سوم - ارتقای کیفیت زندگی در بخش اشترینان می تواند رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته باشد و باعث جلوگیری مهاجرت ساکنین این شهر می گردد.

کلیدواژه ها:

رضایتمندی ،کیفیت زندگی ،شاخص های (عینی و ذهنی)


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.