Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی سرفصل دروس دوره کارشناسی طراحی گرافیک در ایران و منتخبی از دانشگاه های جهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 35 تا 46)

چکیده:

سرفصل دروس از ارکان اساسی هر نظام آموزشی است و رابطه معنیداری بین سرفصل دروس کارآمد و فارغالتحصیلان توانمند وجود دارد. این مقاله سرفصل دروس کارشناسی طراحیگرافیک را در ایران با سرفصل دروس همان رشته و مقطع در ده دانشگاه هنری جهان با روش مطالعات تطبیقی بررسی و تحلیل می کند. تحولات سالهای اخیر در حوزه طراحی گرافیک، رهیافت های تازهای را پیشروی آموزش طراحی گرافیک قرار داده است؛ این مهم بازنگری در سرفصل دروس کارشناسی رشته طراحی گرافیک و بهروزکردن آنها را ضرورتی انکارناپذیر می نمایاند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که سرفصل فعلی دروس دوره کارشناسی طراحی گرافیک در ایران تا چه اندازهای با سرفصل دانشگاه های دیگر جهان در این رشته و مقطع، مطابقت دارد. هدف این نوشتار، یافتن شباهت ها و تفاوتهای سرفصل دروس دوره کارشناسی طراحی گرافیک در ایران و دانشگاه های موردمطالعه است تا درصورت نیاز به اصلاحات، عواملی که در بازنگری و اصلاح آنها باید مدنظر قرار گیرد، بیان شود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی- توسعهای و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی- تطبیقی با رویکردی کیفی و کمی است. اطلاعات آن هم، به شیوه اسنادی با مراجعه به کتابها، مقالات، سرفصل وزارت علوم و سایت دانشگاه های موردمطالعه، گردآوری شده است. تحلیلها و بررسیهای آماری نشان میدهد که به دلیل تفاوتهای بارز ازجمله تخصیص بیش از نیمی از سرفصل دروس به مباحث غیرکارگاههای تخصصی گرافیک در ایران، نگاه تخصصی به دروس طراحی گرافیک کم رنگ تر است و سرفصل فعلی انسجام لازم را برای تربیت طراح گرافیک توانا ندارد. ازاین رو، بازنگری در آنها ضروری است و باید باتوجه به سه عامل اساسی انجام گیرد: -ضرورت اجتناب از ارائه دروس غیرتخصصی طراحی گرافیک و تمرکز بر آموزش دروس تخصصی در این حوزه. -توجه به مباحث و دروس تئوری در زمینه طراحی گرافیک. -توجه به تکنولوژی های جدید در فرایند تولیدات گرافیکی و گرافیک فضای مجازی.

کلیدواژه ها:

کارشناسی طراحیگرافیک ،دانشگاههای هنری جهان ،نظام آموزشی ایران ،سرفصل دروس

Curriculum ،Iran’s educational system ،bachelor of graphic design ،world art universities


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.