Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و هزینه‌های نمایندگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 17 تا 30)

کلیدواژه ها :

دوره وصول مطالبات ،دوره پرداخت بدهی ،سرمایه در گردش ،هزینه نمایندگی

Agency Costs ،working capital ،Receivables Collection Period ،the Debt

کلید واژه های ماشینی : مدیریت سرمایه در گردش ، هزینه‌های نمایندگی ، مدیران ، رابطه مدیریت سرمایه در گردش ، بررسی رابطه مدیریت سرمایه ، چرخه تبدیل وجه نقد ، دوره گردش موجودی کالا ، تأثیر مدیریت سرمایه در گردش ، وصول مطالبات و هزینه‌های نمایندگی ، هزینه‌های نمایندگی شرکت رابطه معناداری

هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر مدیریت سرمایه درگردش برهزینه‌‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پرسش مطرح شده این است آیا متفاوت بودن ابزارهای مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد؟ به عبارتی کدام‌ یک از ابزارهای مدیریت‌های سرمایه در گردش در کمتر شدن هزینه‌ای نمایندگی مؤثر است؟ در پژوهش حاضر هزینه نمایندگی تابعی از تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان‌های نقدی آزاد تعریف شده است. بدین منظور اطلاعات 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392- 1387 به کار گرفته شده و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رابطه مثبت و معناداری بین متوسط دوره گردش موجودی کالا و هزینه نمایندگی وجود داشته، بین دوره وصول مطالبات و هزینه‌های نمایندگی رابطه معناداری به ‌لحاظ آماری وجود ندارد، همچنین بین دوره پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های نمایندگی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج پژوهش Abuzayed Appuhami Ogundipe Toshiro Nakamura and Nathalie Viicente Nakamura Teruel & Solano Chiou and Cheng Kieschnick آنها نشان داد که متغیرهای نوع صنعت، اندازه شرکت، رشد فروش آتی شرکت، نسبت اعضای هیأت مدیره غیر موظف و پاداش هیأت مدیره تأثیر معناداری روی مدیریت سرمایه در گردش دارند ]24[. جدول (1) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول AGENCY i,t=β0+β1ITDIi,t+β2Reti,t-1+β3Cashi,t+β4Sizei,t+β5GROWi,t+€ i,t R2 تعدیل شده آماره دوربین واتسون آماره F سطح معنی داری F 54/0 95/1 376/43 000/0 متغیر اندازه ضریب β (استاندارد شده) آماره t سطح معنی داری (P-value) مقدار ثابت 076/0 686/2- 009/0 ITDI (متوسط دوره گردش موجودی کالا) 08/0 43/7 011/0 Ret (بازدهی کل سهام) 016/0 91/0 54/0 )Cash نقدینگی) 64/0 213/5 02/0 Size (اندازه شرکت) 08/0- 43/9 63/0 GROW (نرخ رشد فروش) 45/0 451/9 002/0 نتایج نشان می‌دهد که آماره دوربین واتسون بین 5/1 تا 5/2 بوده و بنابراین، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، به‌عنوان یکی از فرض‌های اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می‌شود. جدول (2) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم AGENCY i,t=β0+β1ARi,t+β2Reti,t-1+β3Cashi,t+β4Sizei,t+β5GROWi,t+€ i,t R2 تعدیل شده آماره دوربین واتسون آماره F سطح معنی داری F 292/0 812/1 392/16 000/0 متغیر اندازه ضریب β (استاندارد شده) آماره t سطح معنی داری (P-value) مقدار ثابت 046/0- 718/0- 743/0 AR))دوره وصول مطالبات 002/0- 067/0- 946/0 Ret (بازدهی کل سهام) 012/0 348/0 728/0 )Cash نقدینگی) 188/0 333/5 000/0 Size (اندازه شرکت) 037/0- 062/1- 289/0 GROW (نرخ رشد فروش) 223/0 217/6 000/0 صورتی که واحد تجاری دارای سیستم نظارتی ضعیفی باشد، تصمیم‌های مدیریت می‌تواند در جهت منافع ذینفعان نباشد و در این صورت مدیران می‌توانند اعمالی از جمله نگهداری بیش از حد موجودی کالا، پرداخت زودتر بدهی‌ها و دریافت دیرتر طلب‌ها و غیره را انجام دهند که به تصعیف شدن مدیریت سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های نمایندگی منجر شود ]35[."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.