Skip to main content
فهرست مقالات

اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار در دانشجویان

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 111 تا 120)

کلیدواژه ها :

قابلیت اعتماد ،اعتباریابی ،بازخورد ،سیگار کشیدن

کلید واژه های ماشینی : بازخورد نسبت به مصرف سیگار ، مقیاس بازخورد نسبت به مصرف ، اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت ، دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشجویان ، مصرف سیگار در دانشجویان ، دانشجویان دانشگاه آزاد ارسنجان ، اعتبار ، بازخورد دانشجویان دانشگاههای آزاد ارسنجان ، سؤالهای مقیاس بازخورد نسبت

هدف عمدهء تحقیق حاضر اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف‌ سیگار در دانشجویان بود.606 دانشجو به روش تصادفی خوشه‌ای‌ چند مرحله‌ای از بین کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان انتخاب شدند.نتایج به دست آمده در مورد هماهنگی درونی کل مقیاس حاکی از اعتبار بالای مقیاس بود. ضرایب همبستگی بین هر یک از سؤالهای مقیاس با نمرهء کل سؤالها از 22% تا 07% متغیر و همگی در سطح‌0/1000> P معنادار بودند. تحلیل عاملی با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی(چرخش‌ واریماکس)در مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار چهار عامل که‌ روی هم 35/93% واریانس مقیاس را تبیین کردند،به دست داد،سهم‌ عامل اول در این واریانس 82/63% بود.با توجه به اعتبار و قابلیت‌ اعتماد مناسب مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار،می‌توان از این‌ مقیاس برای کارهای تحقیقاتی و اندازه‌گیری بازخورد افراد مختلف‌ نسبت به سیگار کشیدن استفاده کرد.

خلاصه ماشینی:

"پژوهش حاضر دو هدف اصلی را پی می‌گیرد:از سویی به اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف‌ سیگار در دانشجویان(دانشگاه‌های آزاد ارسنجان و شهید چمران اهواز)با استفاده از تحلیل عاملی می‌پردازد و از سوی دیگر،میزان بازخورد دانشجویان دانشگاههای‌ فوق را نسبت به مصرف سیگار مقایسه می‌کند تا با استفاده از نتایج آن بتوان به برنامه‌ریزی فرهنگی به‌ موازات برنامه‌های درسی و دانشگاهی برای ایجاد بازخورد منفی نسبت به سیگار کشیدن در این قشر پرداخت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار1(شور و دیگران،0002)بود که‌ یک ابزار اندازه‌گیری مربوط به بازخوردهای مصرف‌ سیگار در حیطه‌های مختلف(رستورانها،فروش سیگار، محدودیتهای قانونی،حقوق افراد سیگاری و غیرسیگاری) است. شور و دیگران(0002)در یک تحقیق برای بررسی‌ اعتبار مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار دریافتند که بازخوردهای افراد سیگاری و غیرسیگاری در چهار عامل استخراج شده به وسیلهء تحلیل مؤلفه‌های اصلی به‌ طور معناداری متفاوتند. orthogonal جدول 3:فراوانی و درصد سؤالهای مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار در بین دانشجویان (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4:نتایج ازمون‌ t برای مقایسه دو گروه (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5 نشان می‌دهد که ارزش ویژه‌1عاملهای یک‌ تا چهار بالاتر از یک هستند که رویهم 35/93% واریانس‌ سؤالها را تبیین می‌کنند(در این تحلیل از بارهای عاملی‌ 04% به بالا استفاده شد). همچنین‌ ضرایب همگونی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف‌ سیگار با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن‌ در کل نمونه و در دانشجویان دانشگاههای شهید چمران‌ و آزاد ارسنجان دارای قابلیت اعتماد رضایتبخشی هستند (جدول 2)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.