Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین بهره هوشی با زمان های واکنش و حرکت در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیلان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 19 تا 28)

کلیدواژه ها :

زمان واکنش ساده ،بهره هوشی ،زمان واکنش تشخیصی ،زمان حرکت ساده ،زمان حرکت تشخیصی

کلید واژه های ماشینی : ورزشکار و غیر ورزشکار ، اندازه‌گیری زمان‌های واکنش و حرکت ، دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار ، بهره هوشی ، زمان‌های واکنش ، زمان واکنش تشخیصی افراد ورزشکار ، افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ، حرکت ساده افراد غیر ورزشکار ، زمان حرکت تشخیصی افراد ورزشکار ، پژوهش تعیین ارتباط بهره هوشی

هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط بهره هوشی با زمان‌های واکنش و حرکت در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار بود.بدین منظور نمونه‌گیری به صورت داوطلبانه و انتخابی از جامعه دانشجویان دانشگاه گیلان انجام شد.در نهایت از میان دانشجویان تربیت بدنی تعداد 64 نفر با میانگین سنی 53/1-+26/22 سال، که حداقل دارای دو سال فعالیت مستمر ورزشی بوده به عنوان گروه ورزشکار و از میان دانشجویان سایر رشته‌ها نیز تعداد 60 نفر با میانگین سنی 88/1-+72/21 سال، که دارای هیچ گونه سابقه منظم ورزشی نبودند به عنوان گروه غیر ورزشکار انتخاب شدند. برای تعیین هوش افراد از آزمون هوشی کتل مقیاس(3)فرم‌ B که مستقل از فرهنگ می‌باشد استفاده گردید.این آزمون به صورت گروهی و با محدودیت زمانی انجام شدسپس توسط جداول هنجاری، بهره هوشی افراد مشخص گردیدجهت اندازه‌گیری زمان‌های واکنش و حرکت افراد از دستگاه ارزیاب زمان واکنش و زمان حرکت‌استفاده شد.اندازه‌گیری زمان‌های واکنش و حرکت در دو مرحله صورت گرفت.مرحله اول شامل اندازه‌گیری زمان‌های واکنش و حرکت ساده و مرحله دوم شامل اندازه‌گیری زمان‌های واکنش و حرکت تشخیصی بود.پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد، که بر اساس آنها این نتایج به دست آمد.الف-بین بهره هوشی و نزمان واکنش ساده افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ارتباط معنی داری مشاهده نشد.ب-بین بهره هوشی و زمان واکنش تشخیصی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ارتباط معنی داری دیده شد.ج-بین بهره هوشی و زمان حرکت ساده افراد غیر ورزشکار ارتیاط معنی داری مشاهده شد؛حال آن که این ارتباط بین افراد ورزشکار از لحاظ آماری معنی دار نبود.د-بین بهره هوشی و زمان حرکت تشخیصی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار هم ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"در نهایت با توجه به تفاوت در نتایج تحقیقات و با توجه به اظهارات چوداری و گورمان(1998) مبنی بر اینکه اگرچه اعمال زمان واکنش د ارتباط با هوش می‌باشد، اعتبار پیش‌گویی جمعیت‌ها باید مورد تأیید قرار بگیرد(10)، محقق در نظر دارد تا تحقیقی را در این زمینه انجام دهد روش‌شناسی تحقیق جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه گیلان سال تحصیلی 80-79، تشکیل می‌دهند. نتایج آزمون‌ها(جدول شماره 3)با توجه به روش آماری مورد استفاده به شرح زیر است: 1-بین بهره هوشی و زمان ساده افراد ورزشکار وغیر ورزشکار ارتباط معنی داری وجود ندارد. بحث و نتیجه‌گیری با توجه به هدف کلی تحقیق که تعیین ارتباط بهره هوشی با زمان‌های واکنش و حزکت در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار بود و از آنجایی که آزمون بهره هوشی یکی از آزمونهای حساس می‌باشد و احتمال اینکه این آزمون به درستی اجرا نشده باشد وجود دارد، در این باره می‌توان چنین ادعا کرد که با توجه به اندازه انحراف استاندارد به است آمده از نمره خام هوش که تقریبا مشابه انحراف استاندارد نرم هنجاریابی مورد استفاده در این پژوهش(2)می‌باشد، احتمالا نتایح این آزمون نیز واقعی است. ولی در زمینه این نتایج می‌توان به این موضوع اشاره کرد ه زمان حرکت نسبت به زمان واکنش به راحتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و از آنجایی که مهارت حرکتی انتخاب شده در این آزمون(فشار کلید مجاور)تقریبا ساده است، آزمودنی‌ها بعد از آزمون مرحله اول (اندازه‌گیری زمان حرکت ساده)در این مهارت پیشرفت کرده‌اند و این پیشرفت احتمالا در میزان همبستگی بین هوش با زمان حرکت تأثیر گذاشته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.