Skip to main content
فهرست مقالات

خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 19 تا 32)

کلیدواژه ها :

ساختار سازمانی ،خصوصی سازی ،اصلاح ساختار ،ورزش قهرمانی ـ

کلید واژه های ماشینی : ورزش، خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار ورزش، اصلاح ساختار ورزش قهرمانی، ساختار ورزش قهرمانی در کشور، خصوصی‌سازی، مدیران، خصوصی‌سازی و تعدیل ساختار ورزش، ساختار، تعدیل ساختار ورزش قهرمانی، تربیت‌بدنی

هدف این پژوهش بررسی دیدگاه میران ارشد بخش تربیت بدنی در فرایند خصوصی سازی و تعدیل ساختار ورزش قهرمانی در کشور بود . بدین منظور 8 گروه اصلی مدیران بخش های ستادی و اجرایی سازمان تربیت بدنی ، مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری مورد پرسش قرار گرفتند . روش پژوهش بررسی کتابخانه ای و تحلیل مطالعات انجام شده و نیز میدانی و پیمایشی بوده است . در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه که یکی از ابزارهای تحقیق زمینه یابی است ، نظرهای مدیران ورزش کشور در مورد موضوع تحقیق در خصوص تعدیل ساختاری از طریق سیاست خصوصی سازی در ورزش بررسی شد . روایی و پایایی پرسشنامه که برای بررسی متغیرهای مورد نظر به کار گرفته شد ، پس از تایید مورد استفاده قرار گرفت . بر اساس نتایج تحقیق ، 89/2 درصد مدیران ورزش کشور با تعدیل ساختاری ورزش کشور از طریق خصوصی سازی موافق اند . در این میان مدیران آموزشی بیشترین توافق و مدیران اجرایی کمترین توافق را با این نظر داشتند.

خلاصه ماشینی:

"حرکتشمارۀ 27-ص ص:31-19 تاریخ دریافت:83/12/18 تاریخ تصویب:84/01/14 خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور دکتر سید محمدحسین رضوی1 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران چکیده {IBهدف این پژوهش بررسی دیدگاه مدیران ارشد بخش تربیت بدنی در فرایند خصوصی‌سازی و تعدیل ساختارورزش قهرمانی در کشور بود. در این تحقیق با استفاده ازپرسشنامه که یکی از ابزارهای تحقیق زمینه‌یابی است،نظرهای مدیران ورزش کشور در مورد موضوع تحقیقدر خصوص تعدیل ساختاری از طریق سیاست خصوصی‌سازی در ورزش بررسی شد. روش تحقیق روش انجام پژوهش به شرح زیر است: الف)کتابخانه‌ای و تحلیل مطالعات انجام شده:بررسی نظریه‌های اقتصادی در زمینۀ خصوصیسازی و تجربیات سایر کشورها در مورد ادارۀ ورزش کشور و به طور کلی بررسی اسناد و مدارکمرتبط با موضوع تحقیق برای بررسی و تحلیل نظرها و نظریه‌ها و پیشینۀ تحقیقات در این زمینه. ب)نتایج حاصل از بررسی فرضیۀ تحقیق در بررسی فرضیه‌های تحقیق،مدیران ابتدا در 8 گروه اصلی:مدیران باشگاه‌ها،رؤسایسازمان‌ها،مدیران آموزش عالی،مدیران آموزش و پرورش،رؤسای شهرستان‌ها،مدیران دفاترستادی،مدیران کل استان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی قرار گرفتند و دیدگاه‌های آن‌ها در مورد اینکهآیا به تأثیر خصوصی‌سازی و تعدیل و اصلاح ساختار ورزشی کشور بویژه ورزش قهرمانی اعتقاددارند یا خیر،بررسی شد. بررسی دیدگاه مدیران مبنی بر اینکه آیاخصوصی‌سازی در ورزش موجب تغییر و اصلاح ساختار بخش‌های دولتی ورزش می‌شود یا خیر،نشان داد که آنان 89 درصد با این مسئله موافق‌اند و بین دیدگاه آنان اختلاف معنی‌داری وجودنداشته است(0/269 P )و همگی در اصلاح ساختار خواستار تمرکززدایی نظام اداری،کنترلبیشتر منابع،بازسازی سازمانی،حذف کارکنان غیر ماهر و فروش امکانات شده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.