Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه نتایج حاصل از جراحی باز و لاپاروسکوپی در سالمندان

نویسنده:

زمینه و هدف: با افزایش سن شیوع سنگ صفراوی نیز رو به ازدیاد است و سنگهای صفراوی شایعترین اندیکاسیون جراحی شکمی در سالمندان میباشد. از طرفی سالمندان به خاطر بیماریهای همراه بیشتر در معرض عوارض جراحی میباشند. جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی استاندارد طلایی در درمان سنگهای صفراوی است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات و فواید کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در سالمندان و مقایسه آن با جراحی باز می باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه آینده نگر از تیر8313 تا اسفند1386 کلیه بیماران سالمند (سن(60< که دارای نمره ASA<3 (American Society of Anesthesiologists score) و نیاز به کوله سیستکتومی داشتند وارد این مطالعه میشدند و به 2 گروه الف: کوله سیستکتومی باز و گروه ب: کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی تفکیک و پیامدهای حاصل از عمل جراحی شامل مورتالیتی – موربیدیتی - طول مدت بستری و مدت زمان عمل جراحی بین دو روش مقایسه می شدند. یافته‌ها: از تعداد311 بیمار کوله سیستکتومی شده206 نفر زن و105 نفر مرد بودند. میانگین سنی بیماران71/4 سال بود 157 بیمار تحت عمل باز و 154 بیمار نیز تحت کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی قرار گرفتند 18 .بیمار ASA score=I و 193 بیمار ASA score=II و 100 بیمار ASA score=III داشتند.میزان مورتالیتی و موربیدیتی در گروه ب به ترتیب %2 و صفر و مدت اقامت در بیمارستان نیز 1/1 روز که نسبت به گروه الف کمتر و از نظر آماری نیز معنی دار بود. نتیجه گیری: کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک یک روش انتخابی برای بیماران سالمند است و نتایج عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک نیز نسبت به عمل باز بهتر است.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.