Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و رضایت از بازنشستگی در سالمندان بازنشسته

نویسنده:

(9 صفحه - از 40 تا 48)

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه بين ويژگي هاي جمعيت شناختي و رضايت از بازنشستگي در افراد سالمند عضو كانون بازنشستگي آموزش و پرورش شهر اهواز صورت گرفت. روش بررسي: اين پژوهش از نوع توصيفي–همبستگي بود. در اين مطالعه 96 سالمند با روش نمونه گيري در دسترس از مراجعان به كانون بازنشستگي آموزش و پرورش شهر اهواز در سال (88) انتخاب شدند. براي سنجش ميزان رضايت از بازنشستگي از آزمون شاخص توصيفي بازنشستگي (RDI) استفاده شد و به منظور بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي پرسشنامه اي توسط محققين فراهم گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي، همبستگي ساده و تحليل رگرسيون با روش ورود مكرر استفاده گرديد. يافته ها: بين سلامتي، اشتغال به كار مجدد پس از بازنشستگي، داشتن وضع مالي مناسب و احساس سودمندي با رضايت از بازنشستگي همبستگي مثبت معني دار وجود دارد. رابطه بين سن بازنشستگي و بازنشستگي همسر با رضايت از بازنشستگي منفي است. نتيجه گيري: اين پژوهش نشان مي دهد كه سلامتي، اشتغال به كار مجدد پس از بازنشستگي، داشتن وضع مالي مناسب و احساس سودمندي همگي رضايت از بازنشستگي را بالا مي برند. اما سن بازنشستگي بالاتر و بازنشستگي همسر، رضايت از بازنشستگي را كاهش مي دهد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.