Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر طول پیش دوره و دست برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی سالمندان

نویسنده:

(9 صفحه - از 529 تا 537)

اهداف با افزایش سن در عملکرد شناختی نظیر زمان واکنش تغییراتی رخ می دهد. با توجه به اهمیت آماده سازی در پاسخ به زمان واکنش در موقعیت های گوناگون زندگی، هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر پیش دوره های مختلف 5/0، 5/1، 5/2 و 5/3 ثانیه و دست برتری بر زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی است. مواد و روش ها این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که با نرم افزار محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید شده است انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام سالمندان شهر اهواز بود که از بین آن ها 30 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه دست برتری چپ و راست قرار گرفتند. آزمون زمان واکنش به صورت ساده و انتخابی با پیش دوره های مختلف به صورت متغیر از هر فرد گرفته شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس درون گروهی تجزیه وتحلیل شد و سطح معناداری 05/0>P در نظر گرفته شد. یافته ها نتایج نشان داد بین پیش دوره های مختلف و نیز بین زمان واکنش ساده و انتخابی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). پیش دوره های خیلی کوتاه (0/5 و 1/5) باعث افزایش زمان واکنش می شود. همچنین مشخص شد افراد چپ دست زمان واکنش کوتاه تری نسبت به افراد راست دست دارند. نتیجه گیری به دلیل اینکه فرایندهای پردازش شناختی در سالمندان کندتر صورت می گیرد، به منظور آماده سازی افراد سالمند برای اجرای مهارت های مختلف بهتر است از پیش دوره های خیلی کوتاه اجتناب کرد. همچنین احتمالا افراد چپ دست به دلیل برتری عصبی ذاتی ناشی از حجم ماده شیار مرکزی خاکستری مغز و درگیری بیشتر نیم کره راست مغز که رشته های عصبی بیشتری دارد زمان واکنش کوتاه تری نسبت به افراد راست دست دارند.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.