Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 51 تا 78)

کلیدواژه ها :

مدیر ،مدیران عالی ،مدیران میانی ،مدیران عملیاتی ،مهارت های ادراکی (مفهومی) ،مهارت های انسانی ،مهارت های فنی

کلید واژه های ماشینی : مدیران، سازمان تربیت‌بدنی، مدیریت، سازمان، مدیران سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی، مدیران عملیاتی سازمان تربیت‌بدنی، عملیاتی سازمان تربیت‌بدنی، مدیران سطوح سه‌گانه سازمان تربیت‌بدنی، مدیران میانی سازمان تربیت‌بدنی، سه‌گانهء مدیریتی مدیران سازمان تربیت‌بدنی

هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل مهارت های سه گانه مدیریتی برای سطوح سه گانه مدیریتی در سازمان تربیت بدنی است محقق با تکیه بر نظریه رابرت ال کتز بر آن شد که تا این مدل را برای سازمان مذکور طراحی کند بدین منظور فهرستی جامع از اجزای مهارت ها تهیه و تنظیم شد که منتج به طراحی پرسشنامه ای در سه بخش شد که طی طرح آزمایش اعتبار یابی گردید با آلفای 973/0 این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش 30 نفر از متخصصان تربیت بدنی با گرایش مدیریت و 30 نفر متخصص مدیریت که عمدتا دارای مدرک تحصیلی دکترا بودند تشکیل داده اند متغیرهای تقیق شامل 2 دسته جامعه شناختی و مهارتی است فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از بین مهارت های سه گانه سطوح عالی میانی وعملیاتی سازمان تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و از روش های آماری آزمون دو جمله ای آزمون همبستگی اسپیرمن آزمون تحلیل و اریانس فرید من و تحلیل واریانس کروسکال و الیس استفاده شده است بر اساس آزمون فرضیه های تحقیق و با استفاده از آزمون های مربوطه بین مهارت های ادارکی انسانی و فنی مدیران سطوح سه گانه سازمان تربیت بدنی تفاوت معنی دار وجود دارد همچنین مشخص شد مدل مفهومی مهارت های مورد نیاز مدیران شامل کدام مولفه ها و به کدام تربیت است

خلاصه ماشینی:

"ترتیب مهارت‌های فنی برای مدیران عالی (به تصویر صفحه مراجعه شود) 4-مهارت‌های ادراکی‌8 مهارت‌های ادراکی مدیران میانی سازمان تربیت بدنی شامل 56 مورد است که به ترتیب‌ اهمیت تنظیم شده‌اند که براساس نتایج آزمون فریدمن در سطح 05/0 معنی‌دار است و بنابر جدول 4 تعیین می‌شوند. ترتیب مهارت‌های ادراکی برای مدیران میانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) 5-مهارت‌های انسانی‌9 مهارت‌های انسانی مدیران میانی سازمان تربیت بدنی شامل 49 مورد است که به ترتیب‌ اهمیت تنظیم شده‌اند و براساس نتایج آزمون فریدممن در سطح 05/0 معنی‌دار است و بنابر جدول 5 تعیین می‌شوند. ترتیب مهارت‌های انسانی برای مدیران میانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) 6-مهارت‌های فنی‌10 مهارت‌های فنی مدیران میانی سازمان تربیت بدنی شامل 46 مورد است که به ترتیب‌ اهمیت تنظیم شده‌اند که براساس نتایج آزمون فریدمن در سطح 05/0 معنی‌دار است و بنابر جدول 6 تعیین می‌شوند. ترتیب مهارت‌های فنی برای مدیران میانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) 7-مهارت‌های ادراکی مهارت‌های ادراکی مدیران عملیاتی سازمان تربیت بدنی شامل 16 مورد است که به ترتیب‌ اهمیت تنظیم شده‌اند که براسس نتایج آزمون فریدمن در سطح 05/0 معنی‌دار است و بنابر جدول 7 تعیین می‌شوند. ترتیب مهارت‌های انسانی برای مدیران عملیاتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) 9-مهارت‌های فنی مهارت‌های فنی مدیران عملیاتی سازمان تربیت بدنی شامل 48 مورد است که به ترتیب‌ اهمیت تنظیم شده‌اند که براساس نتایج آزمون فریدمن در سطح 05/0 معنی‌دار است و بنابر جدول 9 تعیین می‌شوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.