Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه مدل پنج‌عاملی شخصیت و عاطفه منفی با تعارض کار- خانواده در معلمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 23 تا 40)

تعارض کار-خانواده تحت عنوان ناسازگاری دوطرفه بین تقاضاهای نقش کاری و خانوادگی توصیف می­شود که می­تواند برای افراد، خانواده­ها و سازمان­ها آثار زیانبار و نامناسبی بر جای گذارد و با طیف وسیعی از پیامدهای منفی همراه است؛ لذا هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدل پنج‌عاملی شخصیت و عاطفه منفی با تعارض کار- خانواده در معلمان بود. آزمودنی­ های پژوهش شامل 200 معلم زن بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی از میان معلمان زن شاغل در آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد در سال تحصیلی 92-1391 انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­ها از مقیاس تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران، پرسشنامه­ شخصیتی نئو و مقیاس عاطفه منفی واتسون و همکاران استفاده شد. داده­ های پژوهش با روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تعارض کار-خانواده با عاطفه منفی (33/0 r=) و روان­رنجوری (25/0 r=) رابطه مثبت و معنی­دار و با برونگرایی (21/0- r=) رابطه منفی و معنی ­داری دارد (05/0P <)؛ این در حالی است که بین توافق­پذیری، تجربه­پذیری و وجدان با تعارض کار-خانواده رابطه ­ای مشاهده نشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد حدود 32 درصد از واریانس تعارض کار – خانواده توسط عاطفه منفی، روان­رنجوری و توافق­پذیری تبیین می­شود. این یافته­ها نشان می­دهد افزایش سطح روان­رنجوری و عاطفه منفی و کاهش سطح برونگرایی سبب افزایش تعارض بین نقشهای کاری و خانواد­گی در معلمان می­شود. لذا پیشنهاد می­شود معلمان ضمن آشنایی با روند مدیریت علمی آن، از طرف خانواده و آموزش و پرورش نیز مورد حمایت همه‌جانبه قرار گیرند تا به تنظیم برنامه‌های کاری و خانوادگی خود با حداقل تداخل ممکن، اقدام کنند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تعارض کار-خانواده با عاطفه منفی (٠/٣٣ =r) و روان رنجوری (٠/٢٥ =r) رابطه مثبت و معنیدار و با برونگرایی (٠/٢١- =r) رابطه منفی و معنیداری دارد (٠/٠٥&gt; P)؛ این در حالی است که بین توافق پذیری، تجربه پذیری و وجدان با تعارض کار-خانواده رابطه ای مشاهده نشد. این در حالی است که نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین تجربه پذیری، توافق پذیری و وجدان با تعارض کار- خانواده و زیرمقیاس های آن (تعارض کار با خانواده و تعارض خانواده با کار) و ابعاد آن (تعارض مبتنی بر زمان ، فشار و رفتار) رابطه معناداری وجود ندارد. 1. Suls, Green &amp; Hillis استوا و همکاران (٢٠٠٢) در پژوهشی نشان دادند عواطف منفی پیش بین معناداری برای تعارض کار- خانواده و دو زیرمقیاس آن یعنی تعارض کار با خانواده و خانواده با کار است . گسترش نقش این گروه از زنان بدون تعریف مجدد نقشهایشان یا حذف یکی از نقشهایشان باعث میشود تنش و فشار بیشتری را تحمل کنند و دچار عواطف منفی شوند (هاید، دیلاماتر و هویت ،٢ ١٩٩٨) نتایج رگرسیون چندمتغیری نشان داد حدود ٣٢ درصد از واریانس تعارض کار- خانواده توسط عاطفه منفی، روان رنجوری و برونگرایی تبیین میشود و عاطفه منفی ٠/٤٣، روان رنجوری ٠/٢١ و برونگرایی ٠/٢٠- از تغییرات مربوط به تعارض کار- خانواده را به طور معناداری پیش بینی میکند که با توجه به وجود رابطه همبستگی معنادار بین متغیرهای فوق این نتایج منطقی است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.